Препис са друге високошколске установе

Препис без признавања предмета
А

ко желите да се препишете са сродних студијских програма са других лиценцираних високошколских установа не морате да полажете пријемни испит. Пријемни испит ће вам бити признат на основу доказа о статусу студента (увјерење или потврда о статусу студента на другој установи).

Исто тако, ако сте положили пријемни испит на еквивалентним студијским програмима на другим лиценцираним високошколским установама у БиХ не морате поново полагати пријемни испит на Колеџу. Бодови ће вам се, уз приложену потврду о положеном пријемном испиту, прихватити као бодови са пријемног испита на Колеџу.

И у једном и у другом случају, довољно је предати пријаву за упис, доказ о статусу студента или положеном пријемном испиту на другој установи, као и остала документа која иду уз пријаву за упис.

Препис са признавањем предмета са друге установе
А

ко сте били или сте још увијек студент на некој другој високошколској установи, а желите се уписати на студиј на Комуниколошком колеџу уз признавање еквивалентних предмета са претходног студија, то ћете најбрже и најлакше урадити на сљедећи начин:

Први корак

Да би се покренула процедура признавања предмета, потребно је у академску службу предати:

  • Пријаву за упис и документа која се прилажу уз пријаву,
  • Молбу за признавање положених еквивалентних предмета,
  • Увјерење о положеним предметима (издаје установа са које се преписујете),
  • Званичне (овјерене) наставне програме положених предмета (издаје установа са које се преписујете),
  • Студијски програм, или наставни план за студије прије почетка примјене болоњске декларације (издаје установа са које се преписујете),
  • Званичне информације о структури образовања у држави или дијелу државе у којем дјелује високошколска установа на којој је студент похађао студиј (ако је установа у иностранству),
  • Потврду о уплати накнаде за признавање предмета.

Да вам се овај процес не би непотребно развукао, провјерите да ли је ваша документација потпуна, то јест да ли сте уз молбу предали све наведене документе. Сви документи морају бити оригинални или овјерене копије. Наведена документа могу се предати заједно са пријавом за упис на студиј или након уписа.

Други корак

Документа за признавање предмета се просљеђују комисији за признавање, коју именује Сенат Колеџа. Документа се просљеђују након уписа студента на студиј или у семестар. Комисија за признавање предмета доноси одлуку о признавању предмета у року од 30 дана од уписа студента на студиј и пријема потпуне документације.

Након одлуке комисије, директор Колеџа у року од 7 дана доноси рјешење о признавању предмета, упису студента у одговарајући семестар студија и обавезама које студент мора испунити до краја студија, као и наставни план за студиј за таквог студента.

На основу одлуке комисије и рјешења директора, академска служба доноси упуту о начину похађања предмета разлике са нижих година, а финансијска служба утврђује висину школарине и начин плаћања, на основу броја предмета и бодова ЕЦТС које студент има на студију.

Трећи корак

Након доношења наведених докумената, академска служба обавјештава студента о признавању предмета, упису у одговарајући семестар, наставном плану и висини школарине.

Напомена

Ако ипак желите да прије званичног признавања предмета добијете незваничне информације о могућности признавања предмета, молимо вас да нам се обратите с таквом молбом ел. поштом и доставите копије докумената број 3, 4. и 5. Вашу поруку и документа ћемо прослиједити неком од наших наставника или чланова комисије и замолити их да прегледају документа и припреме оквирне незваничне информације. Но, важно је да имате на уму да такве незваничне информације не представљају коначну одлуку о признавању предмета, односно да се званично рјешење о признавању предмета може разликовати од ових информација. Молимо вас, такође, да имате на уму да ће, због многобројних упита, као и различитих предмета и студијских програма, члановима комисије некад можда требати нешто више времена да припреме незваничне информације, а у неким случајевима их можда неће ни моћи припремити.