Пријава за упис

Пријаве за упис могу се предати на Колеџу, послати препорученом поштом или предати електронски – путем овог сајта.

Уз попуњену пријаву за упис, прилажу се:
– диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи
– свједочанства из свих разреда средње школе
извод из матичне књиге рођених
– копија личне карте
– признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Ако пријаву предајете на Колеџу или је шаљете препорученом поштом, попуните образац пријаве, одштампајте га и, заједно с наведеним документима, пошаљите или доставите на Колеџ. Средњошколска документа и родни лист које предајте на овај начин морају бити оригинали или овјерене копије.

Ако пријаву предајете електронски – путем овог сајта, пажљиво попуните образац пријаве, скенирајте сва наведена документа, укључите их уз пријаву и пошаљите је. Оригинале средњошколских документа и родног листа на Колеџ ћете доставити у вријеме уписа.

Када пријаву предате електронски, добићете потврду о пријему од академске службе. Ако ову потврду не добијете у року од 24 часа, провјерите телефоном или ел. поштом да ли је Ваша пријава примљена и да ли је потпуна.

Пријава за упис на студиј / Prijava za upis na studij

Молимо вас да одговорите на сва питања у овој пријави. Подаци које дајете користе се само у процесу уписа на студиј и не употребљавају се у друге сврхе. / Molimo vas da odgovorite na sva pitanja u ovoj prijavi. Podaci koje dajete koriste se samo u procesu upisa na studij i ne upotrebljavaju se u druge svrhe.
 • Лични подаци / Lični podaci

 • Адреса и контакти / Adresa i kontakti

 • Вјештине / Vještine

 • Образовање / Obrazovanje

 • Радно искуство / Radno iskustvo

 • Студиј / Studij

 • Остали подаци / Ostali podaci

  Документа предајте у продужетку. / Dokumenta predajte u produžetku.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, gif, png.
  Документа за електронску предају морају бити у облику јпг, гиф, пнг или пдф. Величина појединих докумената не може бити већа од 2 МБ. / Dokumenta za elektronsku predaju moraju biti u obliku jpg, gif, png ili pdf. Veličina pojedinih dokumenata ne može biti veća od 2 MB.
 • Упознат/а сам са садржајем конкурса за упис, начином спровођења пријемног испита, уписа и студија на Комуниколошком колеџу. Подношењем ове пријаве јављам се за упис на Колеџ и приступање пријемном испиту. Свјестан/свјесна сам да подношење пријаве не значи и упис на Колеџ и да је накнада за трошкове њене обраде неповратна. Изјављујем да су сви подаци у пријави тачни, а документа која прилажем вјеродостојна. Разумијем да сваки лажан податак из пријаве може бити разлог за касније искључење с Колеџа и да Колеџ не сноси одговорност за посљедице мог лажног представљања, давања нетачних података или невјеродостојних докумената. Разумијем да ће Колеџ предузети све мјере предострожности око чувања мојих података и докумената, али да не сноси одговорност због њихове злоупотребе или нестанка у случају техничких проблема, крађе, пожара или више силе. / Upoznat/a sam sa sadržajem konkursa za upis, načinom sprovođenja prijemnog ispita, upisa i studija na Komunikološkom koledžu. Podnošenjem ove prijave javljam se za upis na Koledž i pristupanje prijemnom ispitu. Svjestan/svjesna sam da podnošenje prijave ne znači i upis na Koledž i da je naknada za troškove njene obrade nepovratna. Izjavljujem da su svi podaci u prijavi tačni, a dokumenta koja prilažem vjerodostojna. Razumijem da svaki lažan podatak iz prijave može biti razlog za kasnije isključenje s Koledža i da Koledž ne snosi odgovornost za posljedice mog lažnog predstavljanja, davanja netačnih podataka ili nevjerodostojnih dokumenata. Razumijem da će Koledž preduzeti sve mjere predostrožnosti oko čuvanja mojih podataka i dokumenata, ali da ne snosi odgovornost zbog njihove zloupotrebe ili nestanka u slučaju tehničkih problema, krađe, požara ili više sile.