Časopis Znakovi i poruke

Znakovi i poruke

Znakovi i poruke je međunarodni naučni časopis iz komunikologije. U njemu se iznose opisi, objašnjenja, tumačenja i mišljenja o raznolikim pitanjima ljudskog komuniciranja u savremenom društvu. Zadatak časopisa je osvjetljavanje ljudskog komuniciranja iz različitih teorijskih i disciplinarnih polazišta, uz pomoć različitih metoda. Prvi broj Znakova i poruka izašao je 2007. godine. Časopis izlazi jednom godišnje.

Anonimna recenzija

Izvorne naučne radove koji se predaju za objavljivanje u Znakovima i porukama pregledaju stručnjaci za oblast iz koje je rad pisan, na temelju čijih prijedloga uredništvo odlučuje o objavljivanju rada. Recenzenti ne znaju identitet autora radova.

Stalni poziv za predaju radova

Pozivamo autore da nam predaju svoje istraživačke radove i oglede na pitanja i teme iz komunikologije, odnosno uopšte iz ljudskog komuniciranja, posmatrane i analizirane iz različitih uglova, poput kulturološkog, lingvističkog, medijskog, vizuelnog, muzičkog, književnog, psihološkog, sociološkog ili informatičkog. Isto tako, prihvatljivi su radovi i na pitanja i teme iz kulturoloških studija, umjetnosti, lingvistike, književnosti, psihologije, sociologije, filozofije i informatike, posmatrani iz komunikološkog ugla. Takođe, možete nam dostaviti i mišljenja u vidu rasprave o nekom od prethodno objavljenih radova, kao i prikaze knjiga, filmova, predstava, izložbi, zanimljivosti sa interneta ili drugih društvenih događaja koje smatrate komunikološki važnim.

Autori mogu poslati za objavu samo neobjavljene radove, a predajom radova za publikaciju u časopisu Znakovi i poruke autori se obavezuju da iste radove ne šalju za objavu u drugim časopisima.

Da bi vaš rad bio razmatran za objavu, pripremite ga u potpunosti u skladu sa redakcijskom stilistikom.

Upute za predaju radova
Vrste radova koji se mogu predati za razmatranje za objavu u časopisu

Izvorni naučni radovi
Izvorni naučni radovi predstavljaju izvještaj o vlastitom istraživanju, odnosno opis, analizu, interpretaciju ili objašnjenje nekog konkretnog teorijskog pitanja utemeljeno na naučno prihvatljivoj argumentaciji. Radovi u časopisu i njima odgovarajući prihvatljivi načini argumentacije mogu biti logičko-teorijski, teorijsko-istorijski, interpretativni i empirijski/kvantitativni (pregledni/anketni ili eksperimentalni). Kod korištenja empirijskog metoda, neophodno je koristiti i statističku analizu i argumentaciju. Svi empirijski radovi slijede sljedeću strukturu poglavlja (tzv. IMRAD): uvod (koji sadrži: uvod u problem, objašnjenje važnosti problema, pregled literature, istraživačka pitanja i hipoteze), metod (opis procedura i načina istraživanja), rezultate (navođenje rezultata i statističke analize i argumentacije) i raspravu (analizu/raspravu o rezultatima, ograničenja istraživanja i zaključak). Preporučena dužina rada je od 5000 do 8000 riječi, zajedno sa bilješkama, tabelama i literaturom.

Izvorni ogledi i stručni radovi
Ogledi i stručni radovi u časopisu su originalna, opisno-interpretativna razmatranja naučnog, stručnog ili društvenog komunikološkog, jezičkog ili kulturološkog pitanja čija argumentacija ne mora biti utemeljena na naučnom istraživanju ili bibliotečkim izvorima, nego joj temelj mogu biti i tekuća društvena zbivanja i pojave, te vlastita ili tuđa opažanja ili stručna iskustva. Preporučena dužina ogleda i stručnih radova je oko 5000 riječi, zajedno sa bilješkama i literaturom.

Rasprave, osvrti i prikazi
Rasprave su kratki, argumentovani stavovi o mišljenjima ili stavovima iznesenim u nekim od prethodnih radova u časopisu ili o nekom komunikološkom, naučnom ili stručnom pitanju. Osvrti su kratki opisi ili objašnjenja značajnih pojava, skupova ili drugih događaja u komunikologiji i srodnim oblastima. U prikazima se iznose opisi i mišljenja o studijama i udžbenicima iz oblasti. Rasprave, osvrti i prikazi dužine su do 1000 riječi, zajedno sa bilješkama i literaturom.

Jezik

Radovi se mogu predati na jednom od jezika naroda Bosne i Hercegovine, kao i na na srpsko-hrvatskom i  engleskom jeziku. Osim ako to nije nužno zbog razumijevanja sadržaja ili prostornih ograničenja, redakcija ne mijenja izraz i pravopis autora.

Priprema rukopisa

Rad treba pisati jednostrukim proredom tako da na jednoj strani bude oko 600 riječi. Veličina slova je 12 pt, a širina margina 2,5 cm.

U rukopisu se ne navodi ime i prezime autora ili bilo kakvi podaci o autoru. Na posebnoj strani se navede: ime i prezime autora, el. adresa, institucionalno sjedište (mjesto zaposlenja, istraživanja ili studija) i kratka biografija. Na dodatnoj strani se, na srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku, piše: naslov rada, sažetak rada dužine 80-100 riječi, kao i pet (5) ključnih riječi korištenih u radu.

Upute za navođenje izvora u radu i na kraju slijede šesto izdanje Izdavačkog priručnika Američkog udruženja za psihologiju (APA). Kada se rad piše na srpsko-hrvatskom jeziku, od uputa APA se djelimično odstupa kod pisanja pojedinih pomoćnih riječi u korištenim izvorima, koje se prevode i prilagođavaju našem pravopisu. Kada se rad piše na engleskom jeziku, priručnik APA se primjenjuje u potpunosti.

Predaja radova

Autori mogu poslati za objavu samo izvorne, neobjavljene radove, a predajom radova za publikaciju u časopisu Znakovi i poruke autori se obavezuju da iste radove ne šalju za objavu u drugim časopisima.

Radovi se šalju elektronskom poštom ili preko portala časopisa. Radovi se dostavljaju isključivo u formatu .doc. Pri pisanju radova moraju se koristiti sistemski fontovi (unicode) sa južnoslovenskim dijakritikama.

Ako rad nije pripremljen u skladu sa redakcijskom stilistikom ili nije u skladu sa tematskim okvirom, redakcija obavještava autore o neprihvatanju rada za razmatranje za objavu najčešće u roku od petnaest dana od dana prijema rada. Ako je rad prihvaćen za razmatranje, redakcija obavještava autora o odluci uredništva nakon prijema anonimnih recenzija. Ovaj postupak najčešće traje od tri do šest mjeseci.

Da bi vaš rad bio razmatran za objavu, pripremite ga u potpunosti u skladu sa redakcijskom stilistikom.

Impresum

Znakovi i poruke: časopis iz komunikologije
Signs and Messages: A Journal of Communication

ISSN 1840-3239
UDK 0/9

Izdavač

Komunikološki koledž u Banjaluci
Banja Luka College of Communications

Adresa redakcije

Komunikološki koledž u Banjaluci
Vojvođanska 2, Banja Luka, RS, BiH
telefon: 051-321-200
el. pošta: zip @kfbl.edu.ba

Savjet uredništva

Urednički savjet čine visokoškolski nastavnici i stručnjaci iz komunikologije, kulturoloških studija, književnosti, likovne umjetnosti, lingvistike, politikologije, psihologije, filozofije i sociologije, iz zemlje i inostranstva.

Autorska prava

Sva prava na sadržaj časopisa ima izdavač. Zabranjeno je kopiranje, snimanje, preštampavanje, objavljivanje i distribucija časopisa ili bilo kog njegovog dijela bez pismene dozvole izdavača. U člancima se iznose podaci, mišljenja i stavovi autora, a ne izdavača ili ustanova u kojima su autori zaposleni. Copyright © 2007-2015 by Banja Luka College of Communications.

Najnoviji broj
Prethodni brojevi