O nama

O Koledžu
K

Komunikološki koledž u Banjaluci bavi se izučavanjem ključnih oblasti društvenog komuniciranja u vremenu u kom živimo. Koledž izvodi studijske programe komunikologija, dizajn i engleski jezik. Tematske cjeline studijskog programa komunikologija su, između ostalih, odnosi s javnošću, novinarstvo i reklama. Engleski jezik, književnost i interkulturalno komuniciranje teme su studijskog programa engleski jezik. Na studijskom programu dizajn izučavaju se tehnike oblikovanja komunikacijskih poruka, odnosno grafički dizajn i digitalno komuniciranje.

Naš koledž je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. kolovoza 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Communications. U lipnju 2007. godine Koledž je relicenciran, dobija početnu akreditaciju, u skladu sa tada donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i od tada nastavlja rad pod nazivom Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi. Koledž je ponovo akreditovan u ožujku 2014. godine.

Na Koledžu se izvodi studij prvog ciklusa i stiču akademska zvanja utvrđena zakonom. Diplome Koledža se priznaju u evropskim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, u SAD, kao i drugim zemljama.

Studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci zasnovan je na poticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup čini naš studij jedinstvenim i drugačijim od studija na pojedinim drugim ustanovama.

U našu visokoškolsku praksu Koledž je prvi unio brojne novine, kao što su nastava u grupama od deset do petnaest studenata, razgovor kao nastavni metod, aktivno učenje, anonimno ocjenjivanje, semestralno studentsko vrednovanje rada nastavnika, punopravno članstvo studenata u tijelima ustanove, jedinstveni modularni nastavni planovi sa jednosemestralnim predmetima, jednaki uslovi studija i dosljedna primjena istih pravila za sve.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u školskoj 2003/2004. godini, a na Koledžu je studij dosad završilo petnaest generacija studenata prvog ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa.

Diplomci naše ustanove cijenjeni su i u zemlji i u inostranstvu. Naši diplomci uspješno rade u brojnim preduzećima, medijima, bankama, reklamnim agencijama, javnim ustanovama, državnoj upravi, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i obrazovnim ustanovama. Neki naši studenti završili su postdiplomske studije u zemlji i inostranstvu, a pojedini su i doktorirali. Koledž uvažavaju akademske ustanove u inostranstvu i naši diplomci dobijaju stipendije za postdiplomski studij u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Vrijeme je pokazalo da je suštinski kvalitet obrazovanja na našem Koledžu sadržan u prirodi studija, odnosno u načinu rada i veličini nastavnih grupa. Ravnopravnost sagovornika, učenje kroz razgovor i praktičnu primjenu i preispitivanje podataka, čuvanje dostojanstva studenata i nastavnika i studij po istim uslovima za sve – temeljne su vrijednosti i nasljeđe naše ustanove. Naš način rada i priroda studija su nam, s druge strane, uvijek omogućavali da idemo u korak s vremenom i nudimo privlačne studijske programe koji su u skladu sa zahtjevima društvene zajednice.

Studentima i nastavnicima smo vremenom stvarali sve bolje uslove za nastavni rad i kreativno izražavanje. Ulaganje u ljude i u humane uslove u kojima djeluju strateška je zadaća naše ustanove. Pored stvaranja akademskih radnih uslova, Koledž ulaže i u obrazovni ambijent, knjige, časopise i nove obrazovne i komunikacijske tehnologije.

Kao akademska ustanova, Koledž doprinosi razvoju društvene zajednice zato što školuje osobe koje rade u svim oblastima društvenog života. Koledž je podložan sudu akademske javnosti i djeluje na osnovu zakona i drugih propisa koji važe za sve visokoškolske ustanove u zemlji. Koledž pruža javne usluge i dio je šire znanstvene, obrazovne i kulturne zajednice. Pri upisu i zapošljavanju, Koledž ne vrši diskriminaciju na osnovu pola, dobi, vjeroispovijesti, nacionalne pripadnosti i drugih ličnih različitosti.

Osobna iskaznica
Naziv Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi
Moto Pisanje se uči pisanjem
Datum osnivanja 21. kolovoz 2000.
Vrsta Privatna
Godina prvog i zadnjeg licenciranja i akreditacije L: 2000; 2007; A: 2007; 2014.
Adresa Vojvođanska 2, 78000 Banja Luka, RS, BiH
Web kfbl.edu.ba
Telefon 051-321-200
El. pošta informacije @kfbl.edu.ba
Studijski programi Komunikologija, Engleski jezik i Dizajn
Smjerovi Komunikologija, Odnosi s javnošću, Reklama, Novinarstvo, Engleski jezik, Grafički dizajn, Multimedijalni dizajn
Predmeti koji se izvode na engleskom jeziku Većina predmeta na smjeru engleskog jezika
Broj studenata 90
Broj nastavnog i nenastavnog osoblja 11+5
Broj studenata po nastavniku i saradniku 8:1
Prosječan broj studenata u grupi 8
Broj diplomaca 348
Prosječan broj godina studiranja na četverogodišnjem studiju 4,5
Studenti koji završe studij 82%
Studenti koji se zaposle u godini završetka studija 70%
Zgrada 630 m2
Broj kompjutera 35
Najvažnije činjenice

Komunikološki koledž u Banjaluci

 • Prva privatna visokoškolska ustanova u RS i BiH, osnovana 2000. godine, i prva visokoškolska ustanova za oblast komunikologije u RS i BiH*
 • Akreditovana i licencirana da izvodi studijske programe Komunikologija (smjerovi: komunikologija, novinarstvo, odnosi s javnošću, reklama); Engleski jezik (četvorogodišnji i trogodišnji smjer); Dizajn (smjerovi: grafički dizajn, multimedijalni dizajn)

Vrste studija

 • Četvorogodišnji i trogodišnji studij prvog ciklusa
 • Redovni i vanredni studij

Jedinstven način obrazovanja

 • Nastava u malim grupama: trenutno prosječan broj studenata u grupi – 8
 • Izvorni pedagoški metod aktivnog učenja: razgovor kao metod sticanja znanja, znanje kao primjena podataka, predmeti praktičnih vježbi, praktičan i samostalan rad, konsultacije i seminar
 • Obavezno prisustvo na nastavi i provjera znanja tokom semestra
 • Jedinstveni modularni nastavni planovi
 • Pismene provjere znanja na svim predmetima
 • Anonimno ocjenjivanje svih radova i ispita
 • Dostupnost nastavnika i saradnika (sedmične konsultacije u stalnom terminu; lično, el. poštom ili telefonom)
 • Nastavnici i saradnici – stručnjaci u svojim oblastima
 • Nastavni program svakog predmeta se uručuje studentima na prvom času

Demokratske vrijednosti

 • Studenti i nastavnici članovi Senata i upravnog odbora
 • Savjet studenata kao predstavničko tijelo
 • Ravnopravnost nastavnika i studenata u iznošenju mišljenja i stavova u nastavi
 • Jednaki akademski uslovi za sve
 • Ista pravila važe za sve i jednako se primjenjuju na sve
 • Ugovor o studiju – temelj prava i obaveza studenta i ustanove

Kontrola kvaliteta

 • Studentske evaluacije nastavnog rada i usluga svakog semestra od 2000. godine
 • Mjesečni i semestralni izvještaji nastavnika i saradnika
 • Nastava se mora održavati po rasporedu časova (nema „pomjeranja“ i „nadoknađivanja“ nastave)
 • Samo studentski brojevi na svim radovima i rezultatima ispita od 2000. godine (anonimno ocjenjivanje i saopštavanje rezultata)
 • Redovne evaluacije rada osoblja
 • Samovrednovanje akademskog rada
 • Akreditacija (2014)

Prostor, oprema i učila

 • Savremena zgrada sa više od 5 m2 učioničkog prostora po studentu
 • Učionice opremljene savremenim učilima
 • Računari sa monitorima osjetljivim na dodir i brzi bežični internet
 • Biblioteka sa preko 3000 naslova iz užih naučnih oblasti studijskih programa i 8 vodećih svjetskih naučnih i stručnih komunikoloških časopisa
 • Digitalna video i fotooprema

Akademska služba

 • Dosljedno sprovođenje pravilnika o studiju, statuta i zakona
 • Ažurno vođenje službenih evidencija, dosjea i knjiga
 • Brze administrativne usluge za studente
 • Blagovremene i potpune informacije i obavještenja iz toka studija na oglasnim pločama
 • Objavljivanje rezultata rezultata ispita iz svih predmeta u svim terminima na oglasnim pločama, sa statističkim podacima

Usluge na internetu

 • Prijavljivanje za upis
 • Upis semestra
 • Prijave za polaganje ispita/predmeta
 • Podnošenje zahtjeva
 • Objavljivanje rezultata ispita iz svih predmeta u svim terminima, sa statističkim podacima
 • Raspored časova, akademski kalendar i obavještenja iz toka studija
 • Pretraga biblioteke
 • Akademski e.mail i webmail za sve studente i nastavnike i saradnike
 • Učenje na daljinu

Diplomiranje i zapošljavanje

 • oko 75% studenata završi studij u roku, 15% studij završi u roku do 5 godina, a 10% studenata studira duže od 5 godina
 • 70% diplomaca pronalazi posao u prvoj godini nakon završetka studija

*kurzivom su naglašene osobine koje, po našim saznanjima, u BiH ima jedino naš koledž

Obrazovna paradigma

Obrazovnu paradigmu Koledža čine tri međusobno uslovljena principa: male grupe, aktivno učenje i jedinstveni modularni nastavni planovi studijskih programa.

Male grupe

Malom grupom se obično smatra grupa od pet do petnaest studenata. Rad u malim grupama je dobar preduslov za uspješan duhovni razvoj i usvajanje znanja. Takav rad omogućava dovoljno vremena i prostora za aktivno učešće svih studenata u obrazovnom procesu, kao i za posvećenost nastavnika svakom studentu ponaosob. Nastavnici i saradnici na Komunikološkom koledžu znaju sve studente po imenu. U malim grupama svi se dobro upoznaju i ne zaziru od mišljenja drugih. Male grupe su preduslov i za postavljanje pitanja i plodotvoran razgovor. Stotinu ljudi teško može razgovarati.

Aktivno učenje

Aktivno učenje se realizuje kroz postavljanje pitanja i razgovor na času, primjenu i preispitivanje podataka, pisanje radova i drugi praktični i stručni rad.

Razgovor
Smatramo da – pored drugih korisnih vidova usvajanja znanja – vladajući nastavni metod na času treba da bude razgovor. Govor je koristan u upoznavanju sa nastavnom materijom, ali je razgovor nezamjenjiv u razumijevanju materije i stvaranju novog znanja. Jer se samo kroz razgovor mogu postavljati pitanja. Iako potičemo iz patrijarhalnog kulturnog okruženja, mi pripadamo i kulturi razgovora. Ovu kulturu težimo da oživimo i dalje razvijamo na Koledžu.

Razgovor se, dakle, ne nameće samo kao predmet izučavanja, nego i kao nastavni metod na Koledžu.

Za razgovor je neophodna i ravnopravnost. Samo ravnopravni mogu razgovarati bez straha od kazne za iznesena različita pitanja, mišljenja i stavove. Ravnopravnost, između ostalog, omogućavamo jednakim akademskim pravima studenata i nastavnika na Koledžu i jednakom primjenom pravila koja se na njih odnose. Ravnopravnost se, s druge strane, razvvija i razgovorom.

Kroz razgovor studenti imaju priliku da aktivno učestvuju u usvajanju znanja, da utiču na poboljšanje kvaliteta i toka nastave, da razvijaju slobodoumni kritički duh i budu sudionici razvoja naučne misli.

Praktičan rad
Praktičan rad na Koledžu predstavlja način usvajanja podataka koji imaju smisla. Kao što učenje riječi bez njihove upotrebe nema puno smisla, tako ni učenje podataka, metoda i teorija bez njihove primjene nema smisla. Usvajanje znanja kroz rad pretpostavlja i da pojedinačno i stvarno prethodi opštem i teorijskom.

Znanje, dakle, vidimo kao informaciju u izvornom kontekstu, kao razumijevanje pojave na koju se podatak odnosi. Takvo znanje je sposobnost da se razumiju pojave u njihovom okruženju, odnosno da se izazovu ili oblikuju različite pojave u stvarnom svijetu. Takvo znanje znači i slobodu duha. Ono odgovara i na šta i na kako.

Trudimo se da duh praktičnog rada bude prisutan u svim predmetima na Koledžu. Jer, insistiranje na pukom pamćenju podataka odvojenih od njihovog konteksta za nas predstavlja duhovno ropstvo – zatupljivanje, obmanjivanje i zlostavljanje.

Konačno, smatramo da znanje nije apsolutna i nepromjenjiva kategorija, pa naši stavovi, isto tako, ne bi trebalo da budu isključivi. Na primjer, razumijevanje neke teorije ne znači i prihvatanje ili neprihvatanje te teorije. Ali, da bismo nešto mogli, u akademskom smislu, prihvatiti ili odbaciti, moramo to prvo upoznati i razumjeti.

Ocjenjivanje
Vrednovanje i ocjenjivanje studentskog rada vrši se anonimno. Studenti u svojim radovima i na ispitima koriste samo studentske brojeve, tako da nastavnici ne znaju čije radove pregledaju.

Modularni nastavni planovi

Modularni nastavni planovi zasnovani su na višegodišnjem nastavno-naučnom iskustvu i odabranim pedagoškim pristupima. Planovi se izvode iz našeg modularnog sistema i predstavljaju fleksibilan akademski okvir koji na jedinstven način uvodi studenta u predmet studija i istovremeno ga osposobljava za profesionalan rad u svojoj oblasti.

Pored toga, naši planovi zadovoljavaju evropske akademske standarde (predmeti se izražavaju evropskim sistemom za prenos bodova – ECTS), opseg predmeta studija, Zakon o visokom obrazovanju, te potrebe društvene zajednice za stručnjacima koji se školuju na Koledžu.

Nastavni planovi se sastoje od predmetnih modula, a predmeti u nastavnom planu predstavljaju realizaciju predmetnih modula.

Bez obzira na smjer koji biraju, svi studenti Koledža pohađaju zajedničke komunikološke osnove, odnosno predmete iz nekoliko ključnih oblasti koje predstavljaju praktične i teorijske osnove društvenog komuniciranja i akademskog obrazovanja neophodnog za rad i život u savremenom svijetu.

I zbog izvornog modularnog sistema i zajedničkog komunikološkog iskustva koje stiču svi studenti Koledža, naš studij je jedinstven i drugačiji od studija istih tema ili studijskih programa na drugim visokoškolskim ustanovama. S druge strane, naši predmeti su standardizovani i izražavaju se evropskim bodovnim sistemom, pa se stoga mogu prenositi na visokoškolske ustanove širom svijeta.

U izvođenju studija na Koledžu primijenjujemo brojne elemente pedagoškog pristupa koji se često naziva demokratskim obrazovanjem (više o osobinama demokratskog obrazovanja možete pogledati u dokumentarnom filmu Pravo obrazovanje je zabranjeno/La educación prohibida).

Misija

Misija Koledža je razvijanje kritičkog mišljenja i poticanje aktivnog učenja kojima se stiče primjenjivo znanje i omogućava razumijevanje društvene stvarnosti u kojoj živimo.

Razumijevanje i preispitivanje društvene stvarnosti se na Koledžu omogućava i njegovanjem ravnopravnog razgovora u nastavi, odnosno postavljanjem ključnih pitanja o pojavama i temama koje zanimaju naše studente i nastavnike. Na taj način, članovi akademske zajednice Koledža stiču, ne samo znanje i razumijevanje svijeta u kome živimo, nego i sposobnost da sami uče, odnosno da uvijek nanovo preispituju stvarnost koja se mijenja i stiču nova znanja u budućnosti, odnosno znanja za zanimanja budućnosti. Tako se članovi naše akademske zajednice najbolje pripremaju i usavršavaju za uspješan život i profesionalni rad i u sadašnjosti i budućnosti.

Pored razvoja kritičkog mišljenja, na Koledžu se naglašava i usvajanje jasnog izražavanja putem svih dostupnih medija ljudskog komuniciranja – analogno i digitalno. Komunikativna sposobnost je temelj ljudske društvenosti i emancipacije.

Misija Koledža ostvaruje se u duhu viševjekovnog nasljeđa akademskih ustanova kao intelektualnih, duhovnih i umjetničkih ishodišta i utočišta, s ciljevima postizanja što boljeg uspjeha u nastavnom, stručnom i umjetničkom radu, razvoja najviših mjerila akademskog poštenja i časti, stvaranja i njegovanja skladnih međuljudskih odnosa i čuvanja duha akademske zajednice Koledža. Stoga je neodvojivi dio naše misije i pružanje mogućnosti za studij svima, bez obzira na socijalnu, imovinsku, polnu, vjersku, nacionalnu ili drugu različitost. Pod jednakim uslovima pružamo jednaku priliku za sve.

Vizija

Vizija Koledža je da se razvijamo kao regionalno središte za akademsko istraživanje i izučavanje društvenog i medijskog komuniciranja i savremene medijske kulture.

Svoju budućnost vidimo u tome i da ideja naše obrazovne zajednice utemeljene na ravnopravnom razgovoru i aktivnom učenju što više doprinese razvoju našeg društva u cjelini.

Naš najvažniji cilj je da temeljne osobine i pedagošku filozofiju Koledža i dalje razvijamo i usavršavamo i time bogatimo, kako sveukupno obrazovno nasljeđe, tako i društvenu zajednicu stručnjacima koji su sposobni da se uspješno nose sa zahtjevima vremena u kome živimo.