Организационе јединице

О

сновне организационе јединице Колеџа су служба заједничких послова, академска служба, библиотека, студијске групе и центар за примијењену комуникологију.

Служба заједничких послова је радна јединица за вођење и обављање заједничких правних, административних, финансијских, техничких и других послова.

Академска служба обавља академске и административне послове, спроводи правила студија и обавља друге академске услуге. Служба води и непосредне односе с јавностима Колеџа и информише све чланове Академске заједнице (студенти и наставно особље) о академским обавезама и збивањима. Служба врши упис и овјеру семестра, пријаве и одјаве предмета и пријем испитних пријава и даје информације о студију и Колеџу. Поред тога, служба издаје и потврде и увјерења.

Библиотека издаје књиге и друге библиотечке јединице и опрему студентима и наставницима. Већина библиотечких јединица издају се на кориштење ван Колеџа, али неке се издају на кориштење само у читаоници, која служи и за учење.

Рачунарска соба се након наставе користи за самосталан рад студената и наставника. Такође, на цијелом Колеџу можете користити бежичну мрежу за сталан приступ интернету са свог рачунара или телефона.

За обављање образовних, научно-истраживачких и умјетничких активности на Колеџу дјелују студијска група за комуникологију, студијска група за лингвистику и интеркултурално комуницирање, и студијска група за сценску и примијењену умјетност, као и центар за примијењену комуникологију.

Колеџом управљају управни одбор, сенат и оснивач, у својству предсједника Колеџа, а непосредни руководилац Колеџа је директор. Појединим организационим јединицима и групама руководе водитељи или руководиоци таквих јединица.

Особље Колеџа

Особље Колеџа чине ненаставно и наставно особље.

Ненаставно особље обавља административне, правне, финансијске, техничке и друге послове на Колеџу. Ненаставно особље је запослено у служби заједничких послова и академској служби.

Наставно особље учествује у наставном процесу и бави се стручним, научно-истраживачким и умјетничким радом. Наставно особље чине наставници и сарадници запослени или ангажовани у академској служби.

Сво особље, уз сагласност оснивача, ангажује, запошљава и разријешава директор, у складу са статутом, другим општим актима Колеџа и законом. Академски услов за запошљавање наставног особља је и избор у наставно звање које врши сенат.

Колеџ не врши дискриминацију на основу личних различитости које не утичу на радну способност. Колеџ штити особље од дискриминације по било ком основу, као што су доб, пол, раса, сексуална оријентација, брачни статус, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално, етничко или социјално поријекло, повезаност са неком националном заједницом, имовина, рођење или било који други статус.