О нама

О Колеџу
К

Комуниколошки колеџ у Бањалуци бави се изучавањем кључних области друштвеног комуницирања у времену у ком живимо. Колеџ изводи студијске програме комуникологија, дизајн и енглески језик. Тематске цјелине студијског програма комуникологија су, између осталих, односи с јавношћу, новинарство и реклама. Енглески језик, књижевност и интеркултурално комуницирање теме су студијског програма енглески језик. На студијском програму дизајн изучавају се технике обликовања комуникацијских порука, односно графички дизајн и дигитално комуницирање.

Наш колеџ је најстарија приватна високошколска установа у Босни и Херцеговини. Почео је с радом 21. августа 2000. године под називом Комуниколошки факултет у Бањалуци/Banja Luka College of Communications. У јуну 2007. године Факултет је испунио услове за рад као висока школа и, у складу са тада донесеним Законом о високом образовању, добио нову дозволу за рад и почетну акредитацију, те наставља рад под називом Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи/Banja Luka College of Communications Kappa Phi.  Колеџ је поново акредитован у марту 2014. године.

На Колеџу се изводи студиј првог циклуса (некадашњи основни студиј) и стичу академска звања утврђена законом. Дипломе Колеџа се признају у европским земљама потписницама Болоњске декларације, у САД, као и другим земљама.

Студиј на Комуниколошком колеџу у Бањалуци заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини наш студиј јединственим и другачијим од студија на појединим другим установама.

У нашу високошколску праксу Колеџ је први унио бројне новине, као што су настава у групама од десет до петнаест студената, разговор као наставни метод, активно учење, анонимно оцјењивање, семестрално студентско вредновање рада наставника, пуноправно чланство студената у тијелима установе, јединствени модуларни наставни планови са једносеместралним предметима, једнаки услови студија и досљедна примјена истих правила за све.

Прва генерација комуниколога дипломирала је у школској 2003/2004. години, а на Колеџу је студиј досад завршило петнаест генерација студената првог циклуса и једна генерација студената другог циклуса.

Дипломци наше установе цијењени су и у земљи и у иностранству. Наши дипломци успјешно раде у бројним предузећима, медијима, банкама, рекламним агенцијама, јавним установама, државној управи, дипломатским представништвима, међународним организацијама и образовним установама. Неки наши студенти завршили су постдипломске студије у земљи и иностранству, а поједини су и докторирали. Колеџ уважавају академске установе у иностранству и наши дипломци добијају стипендије за постдипломски студиј у САД, Великој Британији и другим земљама.

Вријеме је показало да је суштински квалитет образовања на нашем Колеџу садржан у природи студија, односно у начину рада и величини наставних група. Равноправност саговорника, учење кроз разговор и практичну примјену и преиспитивање података, чување достојанства студената и наставника и студиј по истим условима за све – темељне су вриједности и насљеђе наше установе. Наш начин рада и природа студија су нам, с друге стране, увијек омогућавали да идемо у корак с временом и нудимо привлачне студијске програме који су у складу са захтјевима друштвене заједнице.

Студентима и наставницима смо временом стварали све боље услове за наставни рад и креативно изражавање. Улагање у људе и у хумане услове у којима дјелују стратешка је задаћа наше установе. Поред стварања академских радних услова, Колеџ улаже и у образовни амбијент, књиге, часописе и нове образовне и комуникацијске технологије.

Као академска установа, Колеџ доприноси развоју друштвене заједнице зато што школује особе које раде у свим областима друштвеног живота. Колеџ је подложан суду академске јавности и дјелује на основу закона и других прописа који важе за све високошколске установе у земљи. Колеџ пружа јавне услуге и дио је шире научне, образовне и културне заједнице. При упису и запошљавању, Колеџ не врши дискриминацију на основу пола, доби, вјероисповијести, националне припадности и других личних различитости.

Лична карта
Назив Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи/Banja Luka College of Communications Kappa Phi
Мото Писање се учи писањем
Датум оснивања 21. август 2000.
Врста Приватна
Година првог и задњег лиценцирања и задње акредитације Л: 2000; 2007;
А: 2007; 2014.
Адреса Војвођанска 2, 78000 Бања Лука, РС, БиХ
Интернет kfbl.edu.ba
Телефон 051-321-200
Ел. пошта informacije @kfbl.edu.ba
Студијски програми Комуникологија, Енглески језик и Дизајн
Смјерови Комуникологија, Односи с јавношћу, Реклама, Новинарство, Енглески језик, Графички дизајн, Мултимедијални дизајн
Предмети који се изводе на енглеском језику Већина предмета на смјеру енглеског језика
Број тренутно уписаних студената 90
Број наставног и ненаставног особља 11+5
Број студената по наставнику и сараднику 8:1
Просјечан број студената у групи 8
Број дипломаца 348
Просјечан број година студирања на четверогодишњем студију 4,5
Студенти који заврше студиј 82%
Студенти који се запосле у години завршетка студија 70%
Зграда 630 м2
Број рачунара 35
Најважније чињенице
Комуниколошки колеџ у Бањалуци
 • Прва приватна високошколска установа у РС и БиХ, основана 2000. године, и прва високошколска установа за област комуникологије у РС и БиХ*
 • Акредитована и лиценцирана да изводи студијске програме Комуникологија (смјерови: комуникологија, новинарство, односи с јавношћу, реклама); Енглески језик (четворогодишњи и трогодишњи смјер); Дизајн (смјерови: графички дизајн, мултимедијални дизајн)
Врсте студија
 • Четворогодишњи и трогодишњи студиј првог циклуса
 • Редовни и ванредни студиј
Јединствен начин образовања
 • Настава у малим групама: тренутно просјечан број студената у групи – 8
 • Изворни педагошки метод активног учења: разговор као метод стицања знања, знање као примјена података, предмети практичних вјежби, практичан и самосталан рад, консултације и семинар
 • Обавезно присуство на настави и провјера знања током семестра
 • Јединствени модуларни наставни планови
 • Писмене провјере знања на свим предметима
 • Анонимно оцјењивање свих радова и испита
 • Доступност наставника и сарадника (седмичне консултације у сталном термину; лично, ел. поштом или телефоном)
 • Наставници и сарадници – стручњаци у својим областима
 • Наставни програм сваког предмета се уручује студентима на првом часу
Демократске вриједности
 • Студенти и наставници чланови Сената и управног одбора
 • Савјет студената као представничко тијело
 • Равноправност наставника и студената у изношењу мишљења и ставова у настави
 • Једнаки академски услови за све
 • Иста правила важе за све и једнако се примјењују на све
 • Уговор о студију – темељ права и обавеза студента и установе
Контрола квалитета
 • Студентске евалуације наставног рада и услуга сваког семестра од 2000. године
 • Мјесечни и семестрални извјештаји наставника и сарадника
 • Настава се мора одржавати по распореду часова (нема „помјерања“ и „надокнађивања“ наставе)
 • Само студентски бројеви на свим радовима и резултатима испита од 2000. године (анонимно оцјењивање и саопштавање резултата)
 • Редовне евалуације рада особља
 • Самовредновање академског рада
 • Акредитација (2014)
Простор, опрема и учила
 • Савремена зграда са више од 5 м2 учионичког простора по студенту
 • Учионице опремљене савременим училима
 • Рачунари са мониторима осјетљивим на додир и брзи бежични интернет
 • Библиотека са преко 3000 наслова из ужих научних области студијских програма и 10 водећих свјетских научних и стручних комуниколошких часописа
 • Дигитална видео и фотоопрема
Академска служба
 • Досљедно спровођење правилника о студију, статута и закона
 • Ажурно вођење службених евиденција, досјеа и књига
 • Брзе административне услуге за студенте
 • Благовремене и потпуне информације и обавјештења из тока студија на огласним плочама
 • Објављивање резултата резултата испита из свих предмета у свим терминима на огласним плочама, са статистичким подацима
Услуге на интернету
 • Пријављивање за упис
 • Упис семестра
 • Пријаве за полагање испита/предмета
 • Подношење захтјева
 • Објављивање резултата испита из свих предмета у свим терминима, са статистичким подацима
 • Распоред часова, академски календар и обавјештења из тока студија
 • Претрага библиотеке
 • Академски е.маил и вебмаил за све студенте и наставнике и сараднике
 • Учење на даљину
Дипломирање и запошљавање
 • око 75% студената заврши студиј у року, 15% студиј заврши у року до 5 година, а 10% студената студира дуже од 5 година
 • 70% дипломаца проналази посао у првој години након завршетка студија

*курзивом су наглашене особине које, по нашим сазнањима, у БиХ има једино наш колеџ

Образовна парагидма

Образовну парадигму Колеџа чине три међусобно условљена принципа: мале групе, активно учење и јединствени модуларни наставни планови студијских програма.

Мале групе

Малом групом се обично сматра група од пет до петнаест студената. Рад у малим групама је добар предуслов за успјешан духовни развој и усвајање знања. Такав рад омогућава довољно времена и простора за активно учешће свих студената у образовном процесу, као и за посвећеност наставника сваком студенту понаособ. Наставници и сарадници на Комуниколошком колеџу знају све студенте по имену. У малим групама сви се добро упознају и не зазиру од мишљења других. Мале групе су предуслов и за постављање питања и плодотворан разговор. Стотину људи тешко може разговарати.

Активно учење

Активно учење се реализује кроз постављање питања и разговор на часу, примјену и преиспитивање података, писање радова и други практични и стручни рад.

Разговор
Сматрамо да – поред других корисних видова усвајања знања – владајући наставни метод на часу треба да буде разговор. Говор је користан у упознавању са наставном материјом, али је разговор незамјењив у разумијевању материје и стварању новог знања. Јер се само кроз разговор могу постављати питања. Иако потичемо из патријархалног културног окружења, ми припадамо и култури разговора. Ову културу тежимо да оживимо и даље развијамо на Колеџу.

Разговор се, дакле, не намеће само као предмет изучавања, него и као наставни метод на Колеџу.

За разговор је неопходна и равноправност. Само равноправни могу разговарати без страха од казне за изнесена различита питања, мишљења и ставове. Равноправност, између осталог, омогућавамо једнаким академским правима студената и наставника на Колеџу и једнаком примјеном правила која се на њих односе. Равноправност се, с друге стране, разввија и разговором.

Кроз разговор студенти имају прилику да активно учествују у усвајању знања, да утичу на побољшање квалитета и тока наставе, да развијају слободоумни критички дух и буду судионици развоја научне мисли.

Практичан рад
Практичан рад на Колеџу представља начин усвајања података који имају смисла. Као што учење ријечи без њихове употребе нема пуно смисла, тако ни учење података, метода и теорија без њихове примјене нема смисла. Усвајање знања кроз рад претпоставља и да појединачно и стварно претходи општем и теоријском.

Знање, дакле, видимо као информацију у изворном контексту, као разумијевање појаве на коју се податак односи. Такво знање је способност да се разумију појаве у њиховом окружењу, односно да се изазову или обликују различите појаве у стварном свијету. Такво знање значи и слободу духа. Оно одговара и на шта и на како.

Трудимо се да дух практичног рада буде присутан у свим предметима на Колеџу. Јер, инсистирање на пуком памћењу података одвојених од њиховог контекста за нас представља духовно ропство – затупљивање, обмањивање и злостављање.

Коначно, сматрамо да знање није апсолутна и непромјењива категорија, па наши ставови, исто тако, не би требало да буду искључиви. На примјер, разумијевање неке теорије не значи и прихватање или неприхватање те теорије. Али, да бисмо нешто могли, у академском смислу, прихватити или одбацити, морамо то прво упознати и разумјети.

Оцјењивање
Вредновање и оцјењивање студентског рада врши се анонимно. Студенти у својим радовима и на испитима користе само студентске бројеве, тако да наставници не знају чије радове прегледају.

Модуларни наставни планови

Модуларни наставни планови засновани су на вишегодишњем наставно-научном искуству и одабраним педагошким приступима. Планови се изводе из нашег модуларног система и представљају флексибилан академски оквир који на јединствен начин уводи студента у предмет студија и истовремено га оспособљава за професионалан рад у својој области.

Поред тога, наши планови задовољавају европске академске стандарде (предмети се изражавају европским системом за пренос бодова – ЕЦТС), опсег предмета студија, Закон о високом образовању, те потребе друштвене заједнице за стручњацима који се школују на Колеџу.

Наставни планови се састоје од предметних модула, а предмети у наставном плану представљају реализацију предметних модула.

Без обзира на смјер који бирају, сви студенти Колеџа похађају заједничке комуниколошке основе, односно предмете из неколико кључних области које представљају практичне и теоријске основе друштвеног комуницирања и академског образовања неопходног за рад и живот у савременом свијету.

И због изворног модуларног система и заједничког комуниколошког искуства које стичу сви студенти Колеџа, наш студиј је јединствен и другачији од студија истих тема или студијских програма на другим високошколским установама. С друге стране, наши предмети су стандардизовани и изражавају се европским бодовним системом, па се стога могу преносити на високошколске установе широм свијета.

У извођењу студија на Колеџу примијењујемо бројне елементе педагошког приступа који се често назива демократским образовањем (више о особинама демократског образовања можете погледати у документарном филму Право образовање је забрањено/La educación prohibida).

Мисија

Мисија Колеџа је развијање критичког мишљења и подстицање активног учења којима се стиче примјењиво знање и омогућава разумијевање друштвене стварности у којој живимо.

Разумијевање и преиспитивање друштвене стварности се на Колеџу омогућава и његовањем равноправног разговора у настави, односно постављањем кључних питања о појавама и темама које занимају наше студенте и наставнике. На тај начин, чланови академске заједнице Колеџа стичу, не само знање и разумијевање свијета у коме живимо, него и способност да сами уче, односно да увијек наново преиспитују стварност која се мијења и стичу нова знања у будућности, односно знања за занимања будућности. Тако се чланови наше академске заједнице најбоље припремају и усавршавају за успјешан живот и професионални рад и у садашњости и будућности.

Поред развоја критичког мишљења, на Колеџу се наглашава и усвајање јасног изражавања путем свих доступних медија људског комуницирања – аналогно и дигитално. Комуникативна способност је темељ људске друштвености и еманципације.

Мисија Колеџа остварује се у духу вишевјековног насљеђа академских установа као интелектуалних, духовних и умјетничких исходишта и уточишта, с циљевима постизања што бољег успјеха у наставном, стручном и умјетничком раду, развоја највиших мјерила академског поштења и части, стварања и његовања складних међуљудских односа и чувања духа академске заједнице Колеџа. Стога је неодвојиви дио наше мисије и пружање могућности за студиј свима, без обзира на социјалну, имовинску, полну, вјерску, националну или другу различитост. Под једнаким условима пружамо једнаку прилику за све.

Визија

Визија Колеџа је да се развијамо као регионално средиште за академско истраживање и изучавање друштвеног и медијског комуницирања и савремене медијске културе.

Своју будућност видимо у томе и да идеја наше образовне заједнице утемељене на равноправном разговору и активном учењу што више допринесе развоју нашег друштва у цјелини.

Наш најважнији циљ је да темељне особине и педагошку филозофију Колеџа и даље развијамо и усавршавамо и тиме богатимо, како свеукупно образовно насљеђе, тако и друштвену заједницу стручњацима који су способни да се успјешно носе са захтјевима времена у коме живимо.