Часопис Знакови и поруке

Знакови и поруке

Знакови и поруке је међународни научни часопис из комуникологије. У њему се износе описи, објашњења, тумачења и мишљења о разноликим питањима људског комуницирања у савременом друштву. Задатак часописа је освјетљавање људског комуницирања из различитих теоријских и дисциплинарних полазишта, уз помоћ различитих метода. Први број Знакова и порука изашао је 2007. године. Часопис излази једном годишње.

Анонимна рецензија

Изворне научне радове који се предају за објављивање у Знаковима и порукама прегледају стручњаци за област из које је рад писан, на темељу чијих приједлога уредништво одлучује о објављивању рада. Рецензенти не знају идентитет аутора радова.

Стални позив за предају радова

Позивамо ауторе да нам предају своје истраживачке радове и огледе на питања и теме из комуникологије, односно уопште из људског комуницирања, посматране и анализиране из различитих углова, попут културолошког, лингвистичког, медијског, визуелног, музичког, књижевног, психолошког, социолошког или информатичког. Исто тако, прихватљиви су радови и на питања и теме из културолошких студија, умјетности, лингвистике, књижевности, психологије, социологије, филозофије и информатике, посматрани из комуниколошког угла. Такође, можете нам доставити и мишљења у виду расправе о неком од претходно објављених радова, као и приказе књига, филмова, представа, изложби, занимљивости са интернета или других друштвених догађаја које сматрате комуниколошки важним.

Аутори могу послати за објаву само необјављене радове, а предајом радова за публикацију у часопису Знакови и поруке аутори се обавезују да исте радове не шаљу за објаву у другим часописима.

Да би ваш рад био разматран за објаву, припремите га у потпуности у складу са редакцијском стилистиком.

Упуте за предају радова
Врсте радова који се могу предати за разматрање за објаву у часопису

Изворни научни радови
Изворни научни радови представљају извјештај о властитом истраживању, односно опис, анализу, интерпретацију или објашњење неког конкретног теоријског питања утемељено на научно прихватљивој аргументацији. Радови у часопису и њима одговарајући прихватљиви начини аргументације могу бити логичко-теоријски, теоријско-историјски, интерпретативни и емпиријски/квантитативни (прегледни/анкетни или експериментални). Код кориштења емпиријског метода, неопходно је користити и статистичку анализу и аргументацију. Сви емпиријски радови слиједе сљедећу структуру поглавља (тзв. ИМРАД): увод (који садржи: увод у проблем, објашњење важности проблема, преглед литературе, истраживачка питања и хипотезе), метод (опис процедура и начина истраживања), резултате (навођење резултата и статистичке анализе и аргументације) и расправу (анализу/расправу о резултатима, ограничења истраживања и закључак). Препоручена дужина рада је од 5000 до 8000 ријечи, заједно са биљешкама, табелама и литературом.

Изворни огледи и стручни радови
Огледи и стручни радови у часопису су оригинална, описно-интерпретативна разматрања научног, стручног или друштвеног комуниколошког, језичког или културолошког питања чија аргументација не мора бити утемељена на научном истраживању или библиотечким изворима, него јој темељ могу бити и текућа друштвена збивања и појаве, те властита или туђа опажања или стручна искуства. Препоручена дужина огледа и стручних радова је око 5000 ријечи, заједно са биљешкама и литературом.

Расправе, осврти и прикази
Расправе су кратки, аргументовани ставови о мишљењима или ставовима изнесеним у неким од претходних радова у часопису или о неком комуниколошком, научном или стручном питању. Осврти су кратки описи или објашњења значајних појава, скупова или других догађаја у комуникологији и сродним областима. У приказима се износе описи и мишљења о студијама и уџбеницима из области. Расправе, осврти и прикази дужине су до 1000 ријечи, заједно са биљешкама и литературом.

Језик

Радови се могу предати на једном од језика народа Босне и Херцеговине, као и на на српско-хрватском и  енглеском језику. Осим ако то није нужно због разумијевања садржаја или просторних ограничења, редакција не мијења израз и правопис аутора.

Припрема рукописа

Рад треба писати једноструким проредом тако да на једној страни буде око 600 ријечи. Величина слова је 12 пт, а ширина маргина 2,5 цм.

У рукопису се не наводи име и презиме аутора или било какви подаци о аутору. На посебној страни се наведе: име и презиме аутора, ел. адреса, институционално сједиште (мјесто запослења, истраживања или студија) и кратка биографија. На додатној страни се, на српском и енглеском језику, пише: наслов рада, сажетак рада дужине 80-100 ријечи, као и пет (5) кључних ријечи кориштених у раду.

Упуте за навођење извора у раду и на крају слиједе шесто издање Издавачког приручника Америчког удружења за психологију (АПА). Када се рад пише на српско-хрватском језику, од упута АПА се дјелимично одступа код писања појединих помоћних ријечи у кориштеним изворима, које се преводе и прилагођавају нашем правопису. Када се рад пише на енглеском језику, приручник АПА се примјењује у потпуности.

Предаја радова

Аутори могу послати за објаву само изворне, необјављене радове, а предајом радова за публикацију у часопису Знакови и поруке аутори се обавезују да исте радове не шаљу за објаву у другим часописима.

Радови се шаљу електронском поштом или преко портала часописа. Радови се достављају искључиво у формату .doc. При писању радова морају се користити системски фонтови (unicode) са јужнословенским дијакритикама.

Ако рад није припремљен у складу са редакцијском стилистиком или није у складу са тематским оквиром, редакција обавјештава ауторе о неприхватању рада за разматрање за објаву најчешће у року од петнаест дана од дана пријема рада. Ако је рад прихваћен за разматрање, редакција обавјештава аутора о одлуци уредништва након пријема анонимних рецензија. Овај поступак најчешће траје од три до шест мјесеци.

Да би ваш рад био разматран за објаву, припремите га у потпуности у складу са редакцијском стилистиком.

Импресум

Знакови и поруке: часопис из комуникологије
Signs and Messages: A Journal of Communication

ISSN 1840-3239
UDK 0/9

Издавач

Комуниколошки колеџ у Бањалуци
Banja Luka College of Communications

Адреса редакције

Комуниколошки колеџ у Бањалуци
Војвођанска 2, Бања Лука, РС, БиХ
телефон: 051-321-200
ел. пошта: zip @kfbl.edu.ba

Савјет уредништва

Уреднички савјет чине високошколски наставници и стручњаци из комуникологије, културолошких студија, књижевности, ликовне умјетности, лингвистике, политикологије, психологије, филозофије и социологије, из земље и иностранства.

Ауторска права

Сва права на садржај часописа има издавач. Забрањено је копирање, снимање, прештампавање, објављивање и дистрибуција часописа или било ког његовог дијела без писмене дозволе издавача. У чланцима се износе подаци, мишљења и ставови аутора, а не издавача или установа у којима су аутори запослени. Copyright © 2007-2015 by Banja Luka College of Communications.

Најновији број
Претходни бројеви