Prepis sa druge visokoškolske ustanove

Prepis bez priznavanja predmeta

A ko želite da se prepišete sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova ne morate da polažete prijemni ispit. Prijemni ispit će vam biti priznat na osnovu dokaza o statusu studenta (uvjerenje ili potvrda o statusu studenta na drugoj ustanovi). Isto tako, ako ste položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne morate ponovo polagati prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će vam se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu. I u jednom i u drugom slučaju, dovoljno je predati prijavu za upis, dokaz o statusu studenta ili položenom prijemnom ispitu na drugoj ustanovi, kao i ostala dokumenta koja idu uz prijavu za upis.

Prepis sa priznavanjem predmeta sa druge ustanove

A ko ste bili ili ste još uvijek student na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi, a želite se upisati na studij na Komunikološkom koledžu uz priznavanje ekvivalentnih predmeta sa prethodnog studija, to ćete najbrže i najlakše uraditi na sljedeći način:

Prvi korak

Da bi se pokrenula procedura priznavanja predmeta, potrebno je u akademsku službu predati:

  • Prijavu za upis i dokumenta koja se prilažu uz prijavu,
  • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta,
  • Uvjerenje o položenim predmetima (izdaje ustanova sa koje se prepisujete),
  • Zvanične (ovjerene) nastavne programe položenih predmeta (izdaje ustanova sa koje se prepisujete),
  • Studijski program, ili nastavni plan za studije prije početka primjene bolonjske deklaracije (izdaje ustanova sa koje se prepisujete),
  • Zvanične informacije o strukturi obrazovanja u državi ili dijelu države u kojem djeluje visokoškolska ustanova na kojoj je student pohađao studij (ako je ustanova u inostranstvu),
  • Potvrdu o uplati naknade za priznavanje predmeta.

Da vam se ovaj proces ne bi nepotrebno razvukao, provjerite da li je vaša dokumentacija potpuna, to jest da li ste uz molbu predali sve navedene dokumente. Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Navedena dokumenta mogu se predati zajedno sa prijavom za upis na studij ili nakon upisa.

Drugi korak

Dokumenta za priznavanje predmeta se prosljeđuju komisiji za priznavanje, koju imenuje Senat Koledža. Dokumenta se prosljeđuju nakon upisa studenta na studij ili u semestar. Komisija za priznavanje predmeta donosi odluku o priznavanju predmeta u roku od 30 dana od upisa studenta na studij i prijema potpune dokumentacije. Nakon odluke komisije, direktor Koledža u roku od 7 dana donosi rješenje o priznavanju predmeta, upisu studenta u odgovarajući semestar studija i obavezama koje student mora ispuniti do kraja studija, kao i nastavni plan za studij za takvog studenta. Na osnovu odluke komisije i rješenja direktora, akademska služba donosi uputu o načinu pohađanja predmeta razlike sa nižih godina, a finansijska služba utvrđuje visinu školarine i način plaćanja, na osnovu broja predmeta i bodova ECTS koje student ima na studiju.

Treći korak

Nakon donošenja navedenih dokumenata, akademska služba obavještava studenta o priznavanju predmeta, upisu u odgovarajući semestar, nastavnom planu i visini školarine. Napomena Ako ipak želite da prije zvaničnog priznavanja predmeta dobijete nezvanične informacije o mogućnosti priznavanja predmeta, molimo vas da nam se obratite s takvom molbom el. poštom i dostavite kopije dokumenata broj 3, 4. i 5. Vašu poruku i dokumenta ćemo proslijediti nekom od naših nastavnika ili članova komisije i zamoliti ih da pregledaju dokumenta i pripreme okvirne nezvanične informacije. No, važno je da imate na umu da takve nezvanične informacije ne predstavljaju konačnu odluku o priznavanju predmeta, odnosno da se zvanično rješenje o priznavanju predmeta može razlikovati od ovih informacija. Molimo vas, takođe, da imate na umu da će, zbog mnogobrojnih upita, kao i različitih predmeta i studijskih programa, članovima komisije nekad možda trebati nešto više vremena da pripreme nezvanične informacije, a u nekim slučajevima ih možda neće ni moći pripremiti.