Novosti i saopštenja sa Koledža

Ljetni praznici

Koledž ne radi za vrijeme ljetnog raspusta – od 10. srpnja do 6. kolovoza 2017. godine – u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2016/2017. godinu.

Sve informacije o upisu na studij možete pronaći na stranicama za buduće studente.

Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 7. kolovoza 2017. godine.

Ognjen Radović doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Ognjen Radović, naš nastavnik na užoj naučnoj oblasti komunikologija, na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti“. Odbrana je održana u srijedu 28. lipnja 2017. godine pred komisijom koju su činili prof. dr Milena Dragičević Šešić, prof. dr Nikola Maričić, prof. dr Nermina Mujagić, prof. dr Veselin Kljajić i prof. dr Mirjana Nikolić.

U disertaciji je autor istražio vezu između programskog menadžmenta elektronskih medija i reprezentacije društveno isključenih grupa, analizom uticaja programskog menadžmenta televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini na reprezentaciju zdravstveno različitih osoba.

Ognjen Radović je završio osnovni studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci, magistarski studij komunikologije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i doktorski studij iz oblasti menadžmenta kulture i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Razgovor o knjizi „Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti“

Komunikološki koledž u Banjaluci organizuje razgovor o knjizi Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti autora Aleksandra Bogdanića. O knjizi ćemo razgovarati u četvrtak 6. srpnja 2017. godine s početkom u 19 sati na Koledžu, ul. Vojvođanska 2. Pozivamo vas da nam se pridružite.

Ova knjiga predstavlja komunikološki pristup istraživanju i tumačenju novinarskog diskursa i novinarstva kao posredovanog javnog komuniciranja. Ishodište ovog pristupa sadržano je u predstavljanju „teorije novinarnosti“, autorovog načina tumačenja novinarskog diskursa i vrednovanja novinarstva kao oblika javnog komuniciranja.

U uvodnom dijelu objašnjava se razvoj diskurzivnog, odnosno komunikološkog pristupa novinarstvu. U istorijskom osvrtu na novinarski diskurs razmatraju se različiti načini na koje je čovjek zadovoljavao svoju potrebu za viješću, kao i različiti oblici i sadržaji koje je vijest poprimala, sve do konstituisanja vijesti kao robe i novinarstva kao zanimanja i privredne grane, ali i, s jedne strane, javnog dobra i, s druge strane, oruđa moći. U poglavlju o teorijskom poimanju posredovanog javnog komuniciranja ukratko se iznose različiti teorijski pristupi i objašnjenja masovnog komuniciranja, medija i novinarstva – od funkcionalističkog, preko društveno-konstruktivističkog, do kritičkog – koji su važni za razumijevanje javnog komuniciranja i novinarskog diskursa.

U poglavlju u kome razmatra vlastitu teoriju novinarnosti autor objašnjava pojmove koji obrazuju paradigmu ovakvog novinarskog diskursa. Ova paradigma sadrži određena načela i vrijednosti. Osnovna načela „paradigme novinarnosti“ su načelo istinitosti i načelo odgovornosti. Vrijednosti koje se razmatraju u ovoj teoriji grupisane su u tri međusobno povezane dimenzije novinarske prakse i novinarskog diskursa: odnosa prema stvarnosti, vjesnovrijednosti i novinarskog jezika.

A talk about the book „Considering journalistic discourse and media theory: An introduction to the theory of journalismness“

Razgovor o knjizi „A Grin Without A Cat, Again“ Aleksandra Bogdanića

Komunikološki koledž u Banjaluci organizuje razgovor o knjizi A Grin Without A Cat, Again (Osmijeh bez mačke, po drugi put) autora Aleksandra Bogdanića. O knjizi ćemo razgovarati u petak 30. juna 2017. godine s početkom u 19 sati na Koledžu, ul. Vojvođanska 2. U razgovoru učestvuju Dijana Tica, Milana Piljak, Emir Muhić, autor i drugi. Pozivamo vas da nam se pridružite u razgovoru.

Osnovne ideje u ovoj knjizi predstavljene su prije skoro četvrt vijeka. Knjiga je napisana kao istraživanje o sebi i otkrivanju i izražavanju sebe u potrazi za ispunjenim životom u društvu na kraju dvadesetog vijeka. Mnogo tog se promijenilo u svijetu u proteklim decenijama, ali pitanja koja knjiga postavlja još se uvijek čine bliskim i važnim. Drugo izdanje ove knjige raspravu o životu u modernom društvu, otkrivanju samog sebe, komuniciranju i razumijevanju sebe i drugih, smješta u današnje vrijeme i upotpunjava je sa aktuelnim pitanjima i dilemama. Knjiga je propitivanje autentičnosti u traganju za smislom života u današnjem svijetu. Stoga je jedno od pitanja kojim se knjiga bavi i mogućnost i načini opstanka spontanosti u okruženju savremenog, medijatiziranog društva.

A talk about the book A Grin Without A Cat, Again

Natječaj za upis studenata u školsku 2017/2018 godinu

NATJEČAJ

za upis u školsku 2017/2018. godinu

Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je natječaj za upis u školsku 2017/2018. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove:

STUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA
smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS) 
smjer odnosi s javnošću – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalno novinarstvo – trogodišnji studij (180 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK
smjer engleski jezik – trogodišnji i četvorogodišnji studij (180 i 240 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN
smjer grafički dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalni dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u prvom upisnom roku mogu se predati od srijede, 3. svibnja, do petka, 30. lipnja 2017. godine.

Uz popunjeni obrazac prijave za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inozemstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija osobne karte
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 552-002-00018124-10 – Addiko bank, ili na blagajni Koledža).

Dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava, dokumenta i priznanica mogu se predati u akademsku službu u vremenu od 9 do 13 sati ili poslati preporučenom poštom na adresu Koledža.

Prijavu za upis možete popuniti i predati i elektronski, bez dolaska na Koledž.

PRIJEMNI ISPITI

Prijemni ispiti će se održati u petak, 30. lipnja, u 11 sati. Ispiti traju oko 90 minuta.

a) Prijemni ispit za studijski program komunikologija sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, slobodnog pismenog sastava na jednu od zadanih tema i razgovora.

b) Prijemni ispit za studijski program engleski jezik sastoji se iz gramatičkog testa iz engleskog jezika, slobodnog pismenog sastava na engleskom jeziku na jednu od zadanih tema i razgovora.

c) Prijemni ispit za studijski program dizajn sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, praktičnog zadatka crtanja ili grafičkog oblikovanja i razgovora.

Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti do 50 bodova. Da bi stekao pravo upisa, kandidat mora osvojiti najmanje 15 bodova, odnosno 30 bodova za vanredni studij engleskog jezika.

Rezultati prijemnih ispita biće objavljeni u ponedjeljak, 3. srpnja, u 9 sati.

UPIS NA STUDIJ

Upis na studij u prvom upisnom roku je od 3. do 7. srpnja, u periodu od 9 do 13 sati.

Na studij se mogu upisati kandidati koji steknu pravo upisa u okviru broja koji Koledž upisuje na pojedine studijske programe i koji u navedenom roku za upis podnesu: upisnu prijavu, priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar i četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Školarina se plaća semestralno, a može se plaćati i u ratama.

VRSTE STUDIJA

Studijski programi se izvode kao redovan i vanredan studij.

BESPLATAN UPIS I STUDIJ

Prvu godinu studija na Koledžu mogu upisati bez plaćanja školarine svi odlični maturanti – kandidati za upis na studij koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su završili sva četiri razreda srednje škole odličnim uspjehom, sa prosjekom ocjena u svakom razredu 4,5 ili više
 • da su se prijavili za upis na redovan studij,
 • da napišu molbu za besplatan upis,
 • da su završili srednju školu školske 2016/2017. godine,
 • da ne podnose zahtjev za prepis i priznavanje predmeta ili studija sa druge visokoškolske ustanove, pri prijavljivanju za upis ili u toku studija,
 • da polože prijemni ispit.

Studenti koji se upišu kao odlični maturanti će imati besplatan studij i u nastavku školovanja ako u svakom semestru studija budu imali odličan uspjeh, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u semestru 9,5 ili više.

Ostale stipendije, popusti na školarinu i olakšice.

UPIS BEZ PRIJEMNOG ISPITA I PRIZNAVANJE PREDMETA SA DRUGOG STUDIJA

Kandidati koji su položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne moraju da polažu prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će im se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu.

Kandidati koji se prepisuju sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova takođe ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit će im se priznati na osnovu dokaza o statusu studenta.

Na Koledž se mogu prepisati studenti koji pohađaju isti ili ekvivalentan studijski program na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama, ako takvi studenti ispunjavaju uslove za prepis i ako Koledž u tom trenutku ima uslove i kapacitete za njihov studij. Takvi kandidati, uz prijavu za upis i gore navedena dokumenta, podnose i:

 • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta
 • Uvjerenje o položenim predmetima
 • Zvanične (ovjerene) opise/programe ekvivalentnih predmeta
 • Zvanični studijski program ili nastavni plan
 • Naknadu za priznavanje predmeta u iznosu od 150 KM.

Priznavanje ekvivalentnih predmeta vrši se po proceduri za prepis i priznavanje predmeta.

Napomena: Minimalan broj za upis na prvu godinu studija je 15 kandidata po smjeru – zajedno i na redovnom i na vanrednom studiju. Ako se na određeni smjer prijavi manji broj kandidata, Koledž neće vršiti upis na taj smjer.

Osmisli upisnu kampanju i osvoji ipad air i druge nagrade!

Takmičenje za srednjoškolce i studente – pokažite svoju kreativnost, zabavite se, naučite nešto novo i osvojite vrijedne nagrade!

Učesnici treba da osmisle kratku upisnu kampanju u kojoj će upoznati svoje prijatelje i srednjoškolce/maturante sa studijem na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. U takmičenju mogu učestvovati srednjoškolci i studenti iz BiH. U jednoj kampanji mogu učestvovati najviše 3 osobe (nosilac kampanje i 2 saradnika/saradnice).

Šta trebate uraditi?

 1. PLAN KAMPANJE – pretražite sajt Komunikološkog koledža u Banjaluci (kfbl.edu.ba) i u kratkom sastavu napišite najvažnije informacije koje ćete dati srednjoškolcima o upisu na Koledž (300-500 riječi) i odredite termine i mjesto prezentacije i razgovora sa prijateljima
 2. SLOGAN – osmislite slogan koji odražava studij na Koledžu (u 2-5 riječi); uvrstite slogan u vaš plan i u prezentaciju
 3. PREZENTACIJU – održite usmenu ili usmenu i vizuelnu prezentaciju koja sadrži informacije iz vašeg plana kampanje (o studiju i studijskim programima na Koledžu) pred vašim razredom ili grupom od 20 srednjoškolaca, i snimite vašu prezentaciju (15-25 minuta)
 4. RAZGOVOR SA PRIJATELJIMA KOJI PLANIRAJU DA STUDIRAJU – pitajte vaše prijatelje šta će upisati, gdje će studirati, zašto su baš to izabrali/između čega se dvoume, šta je presudno za njihovu odluku, opišite im ukratko studij i studijske programe na Koledžu, i snimite taj razgovor (10-15 minuta)

Slogan, prezentacija i razgovor treba da na zanimljiv i originalan način predstave osobine i prednosti oblasti i načina studiranja na KF. Mogu da budu na bilo kom jeziku i pismu u upotrebi u BiH.

U planu i u prezentaciji se mogu koristiti:

– informacije o Koledžu, studiju i studijskim programima Koledža sa sajta i iz informativnih materijala: studijski programi Komunikologija, Engleski jezik i Dizajn; obrazovna filozofija; misija; informacije o našim diplomcima; najčešća pitanja; osnovni podaci o Koledžu, i dr.

– fotografije i filmovi sa sajta Koledža i vlastite fotografije i filmovi.

Autori sami određuju redoslijed informacija, način i mjesto vođenja razgovora i prezentacije, te, ako koriste vizuelnu prezentaciju – program koji koriste (prezi, power-point i sl), broj i raspored fotografija/ilustracija/slajdova, boje i vrstu fonta i dr.

U razgovoru može učestvovati jedan ili više vaših prijatelja, a prezentaciju trebate održati pred najmanje 20 srednjoškolaca. Razgovor i prezentaciju možete snimiti kamerom ili mobilnim telefonom, tako da se vidi autor, prijatelji, osobe koje vode prezentaciju i srednjoškolci.

Učesnici šalju el. poštom na adresu takmicenje2017@kfbl.edu.ba:
1. podatke o učesniku/učesnicima: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa, naziv i mjesto škole i razred koji pohađate / visokoškolska ustanova, godina i smjer koji pohađate; naznačite ko je nosilac kampanje (ako ima više učesnika)

2. pismeni plan kampanje (word ili pdf)

3. za prezentaciju:

a) podatke o prezentaciji (gdje i kad je snimljena, naziv i mjesto srednje škole i razred u koji učenici idu)

b) video-snimak održane prezentacije pred učenicima (link za preuzimanje MP4 na dropboxu ili sličnom sajtu)

4. za razgovor:

a) podatke o razgovoru (gdje i kad je snimljen, imena i prezimena prijatelja) i

b) video-snimak razgovora (link za preuzimanje MP4 na dropboxu ili sličnom sajtu)

Video-snimke razgovora i prezentacije u formatu MP4 treba postaviti na neki sajt poput dropbox.com, sendspace.com i poslati link u prijavi el. poštom.

Nagrade:

 1. nagrada: tablet ipad air
 1. nagrada: 300 KM
 1. nagrada: 100 KM

Ako je u kampanji učestvovalo više osoba, glavna nagrada se dodjeljuje nosiocu kampanje, a saradnici dobijaju majice i knjige.

Rok za završetak kampanje i slanje prijave: 8. 5. 2017.

Zvanični rezultati biće objavljeni do 1. 7. 2017. godine na sajtu Koledža.

Želimo vam puno sreće!

Sve informacije koje se koriste u kampanji moraju biti tačne, a sve ideje originalne, tj. ne smiju se koristiti tuđa autorska djela (zaštićena imena/nazivi, slogani koji su već (bili) u upotrebi i sl), u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Radovi koji se šalju na takmičenje se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Nagrade nisu prenosive na druga lica. Ako niti jedan rad ne bude zadovoljavao navedene uslove, nagrada neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije biće diskvalifikovani. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi pristigle radove. Prijavom na takmičenje učesnici prihvataju sve navedene uslove.

Radionice za učenike srednjih škola

Комуниколошки колеџ у Бањалуци изводи радионице из различитих области друштвеног комуницирања за ученике средњих школа, у периоду од 30. јануара до 10. фебруара 2017. године.

Радионице су организоване тако да се важне и корисне теме из друштвеног комуницирања, попут медијске писмености, графичког дизајна и дигиталног маркетинга, приближе и учине занимљивим ученицима средњих школа.

Предавачи су наставници Колеџа и стручњаци из тема радионица. Похађање радионица се не плаћа.

Заинтересовани ученици се могу пријавити до 26. јануара 2017. године у академској служби Комуниколошког колеџа (9-13 сати) или на адресу radionice@kfbl.edu.ba (у пријави треба навести: име и презиме, телефон, школу и разред, и назив радионице).

 • Графички дизајн. Ученици ће вјежбати рад у програмима за обраду и ретуширање фотографија и израду графичких производа, попут огласа и летка, и тако упознати савремено визуелно комуницирање. Термини: понедјељак 30. јануар, сриједа 1. фебруар и понедјељак 6. фебруар од 19 до 20 сати.
 • Стратегија дигиталног маркетинга – алати и практична примјена. Полазници ће научити како да користе Facebook, Instagram, Twitter и Youtube за оглашавање и продају производа и услуга, као и каква је улога друштвених мрежа у цјелокупној маркетиншкој стратегији. Термини: уторак 31. јануар, уторак 7. фебруар и сриједа 8. фебруар од 19 до 20 сати.
 • Медијска писменост. Ученици ће сазнати како настају вијести и други медијски садржаји, како да их критички тумаче и како да препознају погрешне представе у медијима. Термини: понедјељак 30. јануар, петак 3. фебруар и понедјељак 6. фебруар од 19 до 20 сати.
 • Медијска слика мањинских група. Радионица анализира садржаје о мањинским групама у медијима (штампа, телевизија и интернет) и унапређује медијску писменост ученика. Термини: сриједа 1. фебруар, четвртак 2. фебруар и четвртак 9. фебруар од 19 до 20 сати.
 • Културална ометања у савременом друштву. Ученици ће упознати основне појмове антипотрошачког дјеловања у савременом друштву, као и примјере преобликовања реклама, логотипа и билборда као вид отпора потрошачком начину живота. Термини: уторак 31. јануар, уторак 7. фебруар и четвртак 9. фебруар од 19 до 20 сати.
 • Говорни енглески језик. Ученици ће моћи разговарати о савременим друштвеним темама у опуштеној, неформалној атмосфери и тако побољшати комуникацију на енглеском језику. Термини: четвртак 2. фебруар, петак 3. фебруар и петак 10. фебруар од 19 до 20 сати.

***

Komunikološki koledž u Banjaluci izvodi radionice iz različitih oblasti društvenog komuniciranja za učenike srednjih škola, u periodu od 30. januara do 10. februara 2017. godine.

Radionice su organizovane tako da se važne i korisne teme iz društvenog komuniciranja, poput medijske pismenosti, grafičkog dizajna i digitalnog marketinga, približe i učine zanimljivim učenicima srednjih škola.

Predavači su nastavnici Koledža i stručnjaci iz tema radionica. Pohađanje radionica se ne plaća.

Zainteresovani učenici se mogu prijaviti do 26. januara 2017. godine u akademskoj službi Komunikološkog koledža (9-13 sati) ili na adresu radionice@kfbl.edu.ba (u prijavi treba navesti: ime i prezime, telefon, školu i razred, i naziv radionice).

 • Grafički dizajn. Učenici će vježbati rad u programima za obradu i retuširanje fotografija i izradu grafičkih proizvoda, poput oglasa i letka, i tako upoznati savremeno vizuelno komuniciranje. Termini: ponedjeljak 30. januar, srijeda 1. februar i ponedjeljak 6. februar od 19 do 20 sati.
 • Strategija digitalnog marketinga – alati i praktična primjena. Polaznici će naučiti kako da koriste Facebook, Instagram, Twitter i Youtube za oglašavanje i prodaju proizvoda i usluga, kao i kakva je uloga društvenih mreža u cjelokupnoj marketinškoj strategiji. Termini: utorak 31. januar, utorak 7. februar i srijeda 8. februar od 19 do 20 sati.
 • Medijska pismenost. Učenici će saznati kako nastaju vijesti i drugi medijski sadržaji, kako da ih kritički tumače i kako da prepoznaju pogrešne predstave u medijima. Termini: ponedjeljak 30. januar, petak 3. februar i ponedjeljak 6. februar od 19 do 20 sati.
 • Medijska slika manjinskih grupa. Radionica analizira sadržaje o manjinskim grupama u medijima (štampa, televizija i internet) i unapređuje medijsku pismenost učenika. Termini: srijeda 1. februar, četvrtak 2. februar i četvrtak 9. februar od 19 do 20 sati.
 • Kulturalna ometanja u savremenom društvu. Učenici će upoznati osnovne pojmove antipotrošačkog djelovanja u savremenom društvu, kao i primjere preoblikovanja reklama, logotipa i bilborda kao vid otpora potrošačkom načinu života. Termini: utorak 31. januar, utorak 7. februar i četvrtak 9. februar od 19 do 20 sati.
 • Govorni engleski jezik. Učenici će moći razgovarati o savremenim društvenim temama u opuštenoj, neformalnoj atmosferi i tako poboljšati komunikaciju na engleskom jeziku. Termini: četvrtak 2. februar, petak 3. februar i petak 10. februar od 19 do 20 sati.

Novogodišnji blagdani

Комуниколошки колеџ не ради за вријеме празника, од 1. до 9. јануара 2017. године, у складу с академским календаром за шк. 2016/2017. годину.

Колеџ наставља с радом у уторак, 10. јануара 2017. године.

 

Свим студентима, особљу и дипломцима Колеџа, будућим студентима и пословним сарадницима, као и свим члановима високошколске академске заједнице желимо срећне празнике и све најљепше у 2017. години!

***

Komunikološki koledž ne radi za vrijeme blagdana, od 1. do 9. siječnja 2017. godine, u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2016/2017. godinu.

Koledž nastavlja s radom u utorak, 10. siječnja 2017. godine.

 

Svim studentima, osoblju i diplomcima Koledža, budućim studentima i poslovnim saradnicima, kao i svim članovima visokoškolske akademske zajednice želimo sretne praznike i sve najljepše u 2017. godini!

Održana sedamnaesta godišnja akademija

 

Na sedamnaestoj godišnjoj akademiji Komunikološkog koledža u Banjaluci koja je održana u petak, 23. decembra 2016. godine, predstavljeni su diplomci komunikologije, engleskog jezika i dizajna koji su završili studij u školskoj 2015/2016. godini.

Uspješan početak školske 2016/2017. godine na akademiji je obilježen dobrodošlicom studentima sedamnaeste generacije.

Za najboljeg studenta u prethodnoj školskoj godini proglašena je Nevena Vasiljević, a za najbolje nastavnike Milana Piljak i Mladen Bubonjić. Pohvale za odličan uspjeh dodijeljene su Maliku Hodžiću i Ljupku Mišeljiću.

Prigodnim govorom članovima akademske zajednice obratila se diplomantica komunikologije Ivana Korajlić, koja radi kao program menadžer za odnose s javnošću u organizaciji Transparency International.

Koledž je dodijelio i zahvalnice studentima koji su u prethodnoj školskoj godini dali poseban doprinos u njegovom radu.

Akademiju je uljepšao i autorski film studenta Mladena Reljanovića An Alteration, kao i nastup muzičke umjetnice Jelene Šukalo.

Diplomci koji su diplomirali u toku 2015/2016. godine završili su studijske programe komunikologija, engleski jezik i dizajn.

Natječaj za upis studenata u školsku 2016/2017. godinu

 

NATJEČAJ

za upis u školsku 2016/2017. godinu

Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je natječaj za upis u školsku 2016/2017. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove:

STUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA
smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS) 
smjer odnosi s javnošću – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalno novinarstvo – trogodišnji studij (180 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK
smjer engleski jezik – trogodišnji i četvorogodišnji studij (180 i 240 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN
smjer grafički dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalni dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u trećem upisnom roku mogu se predati od ponedjeljka, 12. rujna, do petka, 21. listopada 2016. godine.

Uz popunjeni obrazac prijave za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inozemstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija osobne karte
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava, dokumenta i priznanica mogu se predati u akademsku službu u vremenu od 9 do 13 sati ili poslati preporučenom poštom na adresu Koledža.

Prijavu za upis možete popuniti i predati i elektronski, bez dolaska na Koledž.

PRIJEMNI ISPITI

Prijemni ispiti će se održavati periodično, a najkasnije u petak, 21. listopada. Ispiti traju oko 90 minuta.

a) Prijemni ispit za studijski program komunikologija sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, slobodnog pismenog sastava na jednu od zadanih tema i razgovora.

b) Prijemni ispit za studijski program engleski jezik sastoji se iz gramatičkog testa iz engleskog jezika, slobodnog pismenog sastava na engleskom jeziku na jednu od zadanih tema i razgovora.

c) Prijemni ispit za studijski program dizajn sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, praktičnog zadatka crtanja ili grafičkog oblikovanja i razgovora.

Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti do 50 bodova. Da bi stekao pravo upisa, kandidat mora osvojiti najmanje 15 bodova, odnosno 30 bodova za vanredni studij engleskog jezika.

Rezultati prijemnih ispita biće saopćeni kandidatima nakon prijemnog ispita.

UPIS NA STUDIJ

Upis na studij u trećem upisnom roku je do 31. listopada, periodu od 9 do 13 sati.

Na studij se mogu upisati kandidati koji steknu pravo upisa u okviru broja koji Koledž upisuje na pojedine studijske programe i koji u navedenom roku za upis podnesu: upisnu prijavu, priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar i četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Školarina se plaća semestralno, a može se plaćati i u ratama.

VRSTE STUDIJA

Studijski programi se izvode kao redovan i vanredan studij.

BESPLATAN UPIS I STUDIJ

Prvu godinu studija na Koledžu mogu upisati bez plaćanja školarine svi odlični maturanti – kandidati za upis na studij koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su završili sva četiri razreda srednje škole odličnim uspjehom, sa prosjekom ocjena u svakom razredu 4,5 ili više
 • da su se prijavili na Konkurs za upis na redovan studij i da zadovoljavaju zakonske uslove za upis iz Konkursa,
 • da napišu molbu za besplatan upis,
 • da su završili srednju školu školske 2015/2016. godine,
 • da ne podnose zahtjev za prepis i priznavanje predmeta ili studija sa druge visokoškolske ustanove, pri prijavljivanju za upis ili u toku studija,
 • da polože prijemni ispit.

Studenti koji se upišu kao odlični maturanti će imati besplatan studij i u nastavku školovanja ako u svakom semestru studija budu imali odličan uspjeh, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u semestru 9,5 ili više.

Ostale stipendije, popusti na školarinu i olakšice.

UPIS BEZ PRIJEMNOG ISPITA I PRIZNAVANJE PREDMETA SA DRUGOG STUDIJA

Kandidati koji su položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne moraju da polažu prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će im se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu.

Kandidati koji se prepisuju sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova takođe ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit će im se priznati na osnovu dokaza o statusu studenta.

Na Koledž se mogu prepisati studenti koji pohađaju isti ili ekvivalentan studijski program na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama, ako takvi studenti ispunjavaju uslove za prepis i ako Koledž u tom trenutku ima uslove i kapacitete za njihov studij. Takvi kandidati, uz prijavu za upis i gore navedena dokumenta, podnose i:

 • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta
 • Uvjerenje o položenim predmetima
 • Zvanične (ovjerene) opise/programe ekvivalentnih predmeta
 • Zvanični studijski program ili nastavni plan
 • Naknadu za priznavanje predmeta u iznosu od 150 KM.

Priznavanje ekvivalentnih predmeta vrši se po proceduri za prepis i priznavanje predmeta.

Napomena
Minimalan broj za upis na prvu godinu studija je 15 kandidata po smjeru – zajedno i na redovnom i na vanrednom studiju. Ako se na određeni smjer prijavi manji broj kandidata, Koledž neće vršiti upis na taj smjer.