Часопис Знакови и поруке

Знакови и поруке је међународни научни часопис из комуникологије. У њему се износе описи, објашњења, тумачења и мишљења о разноликим питањима људског комуницирања у савременом друштву. Задатак часописа је освјетљавање људског комуницирања из различитих теоријских и дисциплинарних полазишта, уз помоћ различитих метода. Први број Знакова и порука изашао је 2007. године. Часопис излази једном годишње.

Анонимна рецензија

Изворне научне радове који се предају за објављивање у Знаковима и порукама прегледају стручњаци за област из које је рад писан, на темељу чијих приједлога уредништво одлучује о објављивању рада. Рецензенти не знају идентитет аутора радова.

Стални позив за предају радова

Позивамо ауторе да нам предају своје истраживачке радове и огледе на питања и теме из комуникологије, односно уопште из људског комуницирања, посматране и анализиране из различитих углова, попут културолошког, лингвистичког, медијског, визуелног, музичког, књижевног, психолошког, социолошког или информатичког. Исто тако, прихватљиви су радови и на питања и теме из културолошких студија, умјетности, лингвистике, књижевности, психологије, социологије, филозофије и информатике, посматрани из комуниколошког угла. Такође, можете нам доставити и мишљења у виду расправе о неком од претходно објављених радова, као и приказе књига, филмова, представа, изложби, занимљивости са интернета или других друштвених догађаја које сматрате комуниколошки важним.

Аутори могу послати за објаву само необјављене радове, а предајом радова за публикацију у часопису Знакови и поруке аутори се обавезују да исте радове не шаљу за објаву у другим часописима.

Да би ваш рад био разматран за објаву, припремите га у потпуности у складу са редакцијском стилистиком.