Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta na Koledžu je stalna aktivnost koja ima za cilj da ustanova radi u skladu sa postojećim mjerilima kvaliteta, kao i stalno usavršavanje i poboljšavanje nastavno-naučnog procesa i usluga koje Koledž nudi. O osiguranju kvaliteta posebno se stara Kancelarija za kvalitet, ali u aktivnostima učestvuje i ostalo osoblje i članovi akademske zajednice Koledža, kao i naši diplomci i saradnici iz šire društvene zajednice. Sam proces provjere i potvrde kvaliteta se sastoji od unutrašnje provjere i samovrednovanja, kao i vanjske provjere i vrednovanja kvaliteta rada Koledža. Uspješan ishod vanjskog vrednovanja kvaliteta potvrđuje se činom akreditacije, koju u Republici Srpskoj vrši Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova, u saradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta.

Komunikološki koledž u Banjaluci akreditovan je 19. marta 2014. godine. Rješenje o akreditaciji dodijelila je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.