Разговор о књизи „Разматрање новинарског дискурса и теорије медија: увод у теорију новинарности“

Комуниколошки колеџ у Бањалуци организује разговор о књизи Разматрање новинарског дискурса и теорије медија: увод у теорију новинарности аутора Александра Богданића. О књизи ћемо разговарати у четвртак 6. јула 2017. године с почетком у 19 сати на Колеџу, ул. Војвођанска 2. Позивамо вас да нам се придружите.

Ова књига представља комуниколошки приступ истраживању и тумачењу новинарског дискурса и новинарства као посредованог јавног комуницирања. Исходиште овог приступа садржано је у представљању „теорије новинарности“, ауторовог начина тумачења новинарског дискурса и вредновања новинарства као облика јавног комуницирања.

У уводном дијелу објашњава се развој дискурзивног, односно комуниколошког приступа новинарству. У историјском осврту на новинарски дискурс разматрају се различити начини на које је човјек задовољавао своју потребу за вијешћу, као и различити облици и садржаји које је вијест попримала, све до конституисања вијести као робе и новинарства као занимања и привредне гране, али и, с једне стране, јавног добра и, с друге стране, оруђа моћи. У поглављу о теоријском поимању посредованог јавног комуницирања укратко се износе различити теоријски приступи и објашњења масовног комуницирања, медија и новинарства – од функционалистичког, преко друштвено-конструктивистичког, до критичког – који су важни за разумијевање јавног комуницирања и новинарског дискурса.

У поглављу у коме разматра властиту теорију новинарности аутор објашњава појмове који образују парадигму оваквог новинарског дискурса. Ова парадигма садржи одређена начела и вриједности. Основна начела „парадигме новинарности“ су начело истинитости и начело одговорности. Вриједности које се разматрају у овој теорији груписане су у три међусобно повезане димензије новинарске праксе и новинарског дискурса: односа према стварности, вјесновриједности и новинарског језика.

A talk about the book „Considering journalistic discourse and media theory: An introduction to the theory of journalismness“