Саопштења за јавност и вијести са Колеџа

На акредитацијском форуму представљен студијски програм Комуникологија

Студијски програм Комуникологија Комуниколошког колеџа у Бањалуци представљен је на Петом акредитацијском форуму који је одржан у Бањалуци 10. јуна 2015. године.

Студијски програм Комуникологија одабран је као један од пет огледних примјера студијских програма на високошколским установама Републике Српске оријентисаних ка студенту. Овај студијски програм је испред Колеџа представио проф. др Александар Богданић.

Остала четири студијска програма која су представљена су Економија са Економског факултета, Рачунарство и информатика са Електротехничког факултета, Биологија са Природно-математичког факултета (сви са Универзитета у Бањој Луци), као и Медицина са Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Сви студијски програми су представљени у склопу радионице Креирање студијских програма оријентисаних ка студенту на бази исхода учења и компетенција – студије случаја.

Пети акредитацијски форум, на тему Акредитација студијских програма, организовала је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Студијски програм Комуникологија покренут је 2000. године, као наставни план комуникологије, и до 2015. године је имао пет промјена. Циљеви и задаци овог студијског програма су језичка писменост, информатичка писменост, медијска писменост, академска и културолошка писменост, као и комуниколошка знања и вјештине.

Основа за извођење овог студијског програма је образовна парадигма Колеџа која подразумијева рад у малим групама, разговор као наставни метод, стручност и посвећеност наставног особља, предиспитне обавезе током цијелог семестра, анонимно оцјењивање, редовно извођење наставе према академском календару и распореду часова, те практичан и самосталан рад.

Конкурс за наставна радна мјеста

КОНКУРС

за наставна радна мјеста

РАДНА МЈЕСТА

 1. Наставник/ица из уже научне области енглески језик
 2. Наставник/ица из уже научне области комуникологија

Изабрани кандидат ће изводити наставу из предметних модула студијских програма Колеџа из наведене научне области. Седмичне обавезе наставника и сарадника, у оквиру 40-часовне радне седмице су, зависно од звања, 6-12 часова семестралне наставе, 6 сати консултација током школске године, те 22-28 сати самосталног научног рада и повременог административно-академског рада.

УСЛОВИ

а) Општи услови за запошљавање наставног особља на Колеџу су: висока писменост, стручно знање рада на рачунару и знање енглеског језика. Поред тога, неопходна је спремност да се прихвати извођење наставе и однос према студенту у духу образовне парадигме Колеџа, те да се дослиједно поштују правила рада на Колеџу. Кандидати за наставна звања без искуства у настави морају, у складу са Законом, да изведу показни час.

Особа квалификована за наставни рад треба да посједује и високе академске и моралне вриједности.

б) Посебни минимални услови за избор у наставна звања на високој школи утврђени су чланом 79. и 80. Закона о високом образовању РС, односно чланом 30. и 31. Оквирног закона о високом образовању у БиХ.

Услови за избор у звања

1) За наставника у звању предавача високе школе може бити изабрано лице које има завршено високошколско образовање другог циклуса из одговарајуће области и које има просјечну оцјену и на првом и на другом циклусу најмање осам (8), односно које има научни степен магистра наука, објављена најмање два (2) научна рада из области за коју се бира у научним часописима и зборницима са рецензијом и показану способност за наставни рад.

2) За наставника у звању професора високе школе може бити изабрано лице које има научни степен доктора наука из одговарајуће области, најмање три (3) научна рада из области објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом и показану способност за наставни рад.

Приликом избора у исто или више звање узимају се у обзир само објављени радови, књиге и резултати властитих истраживања у примјени, пројекти, те менторства, односно јавно представљени облици умјетничког стваралаштва у времену од посљедњег избора.

ПРИЈАВЕ

Пријаве за радно мјесто могу се послати:

а) електронском поштом, на адресу: informacije @kfbl.edu.ba, са насловом: Пријава на конкурс за радно мјесто, или

б) препорученом поштом, на адресу:

Комуниколошки колеџ
Пријава на конкурс за радно мјесто
Војвођанска 2
78000 Бања Лука.

Пријава за радно мјесто мора да садржи:

1) попуњен образац пријаве за посао,
2) биографију са библиографијом,
3) копије диплома свих завршених студија/циклуса високошколског образовања,
4) копије увјерења о положеним испитима на основном и постдипломском студију (I и II циклус),
5) копију родног листа и увјерења о држављанству (или копију радне дозволе),
6) примјерке или копије научних и/или умјетничких радова наведених у библиографији, и
7) копију одлуке о избору у звање на другој високошколској установи (ако је кандидат био изабран у звање).

Копије докумената и примјерци радова не треба да буду овјерени. Ако се пријава шаље ел. поштом, наведена документа треба приложити у формату jpg или pdf. Непотпуне и нерегуларне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају минималне законске услове неће се разматрати. Пријаве и приложени материјали се не враћају.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс је отворен до 30. јуна 2015. године.

За одговоре на евентуална питања у вези с конкурсом молимо вас да нам се обратите искључиво електронском поштом на informacije @kfbl.edu.ba.

Колеџ учествовао на Сајму образовања и запошљавања

Комуниколошки колеџ у Бањалуци се представио на Сајму образовања и запошљавања који је одржан 20. марта 2015. године у Спортској дворани Борик у Бањалуци. У току Сајма, студенти, наставници и особље Колеџа су заинтересованим посјетиоцима пружали информације о студију и упису на студијске програме у наредној школској години, као и погодностима за упис поводом петнаест година рада Колеџа.

Сајам образовања и запошљавања је организовала агенција Борам под покровитељством представништва Европске Уније у БиХ и Норвешке амбасаде у БиХ.

Конкурс за ученике средњих школа поводом 15 година КФ

Поводом петнаест година рада, Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписује

КОНКУРС

за фотографију на тему Буди оно што јеси за ученике средњих школа

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Учесници
На конкурсу могу учествовати сви ученици средњих школа у Босни и Херцеговини. Један учесник може предати више пријава. Учешће на конкурсу је индивидуално.

Пријава на конкурс
Пријаве на конкурс се шаљу поштом у периоду од 17. марта до 30. јуна 2015. године на адресу:

Пријава на конкурс поводом 15 година
Комуниколошки колеџ
Војвођанска 2
78000 Бања Лука

Награде
1. награда: фото-апарат
2. награда: таблет
3. награда: мобилни телефон

ПОЈЕДИНАЧНИ УСЛОВИ

Тема фотографије
Учесник треба да направи једну фотографију на тему Буди оно што јеси. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на тему. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Фотографија се може радити у боји или црно-бијелој техници.

Учесник шаље поштом у једној коверти:
а) три (3) примјерка фотографије димензија 13×18 цм на фото-папиру,

б) писмени додатак у коме наводи:
– врсту и модел фото-апарата, те (ако зна) модел објектива, експозицију (отвор бленде – ф вриједност и брзину затварача) и ознаку исо-осјетљивости,
– датум, вријеме, мјесто и временске околности под којим је снимљена фотографија,
– кратак састав (200 ријечи) – објашњење значења фотографије,

ц) затворен мањи коверат насловљен само шифром, у коме се налазе подаци о учеснику: име и презиме, адреса, телефон, ел. адреса и назив школе и разреда који похађа.

На полеђини фотографија и писменог додатка треба написати фломастером само шифру под којом се рад шаље.

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
д) исту фотографију, истих димензија, у jpg-формату, резолуције 300 dpi, насловљену шифром рада.

Нигдје на фотографији, у писменом додатку или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДОВА

Комисија за оцјену радова ће предложити за награду оне радове који задовољавају особине и захтјеве наведене у конкурсу и који на најзанимљивији и најјаснији начин освјетљавају задану тему.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Званични резултати конкурса биће објављени до 1. септембра 2015. године на огласној плочи и на сајту Колеџа. Колеџ неће телефонски саопштавати резултате конкурса.

Награде ће се додијелити на Шеснаестој годишњој академији Колеџа.

ОСТАЛИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Награде немају новчану протувриједност и нису преносиве на друга лица. Ако нити један рад не буде задовољавао све појединачне услове наведене у конкурсу, награда неће бити додијељена. Непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране, а учесници који крше пропозиције конкурса биће дисквалификовани. Колеџ има право да у својим и другим издањима и медијима без надокнаде објави и/или користи радове пристигле на конкурс. Радови који се шаљу на конкурс се не враћају, а награђени радови постају власништво Колеџа. Остала ауторска права на радове задржавају аутори. Пријавом на конкурс учесници прихватају све услове наведене у конкурсу.

Конкурс за студенте и дипломце поводом 15 година КФ

 

Поводом петнаест година рада, Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписује

КОНКУРС

за студенте и дипломце за обликовање радова на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци

КАТЕГОРИЈЕ

1. категорија – писмени састав или приповјетка на тему конкурса
2. категорија – фотографија на тему конкурса
3. категорија – кратки филм на тему конкурса

ОПШТИ УСЛОВИ

Учесници
На конкурсу могу учествовати сви дипломци и садашњи студенти Комуниколошког факултета/колеџа у Бањалуци. Учесници се могу пријавити у више категорија, као и предати више пријава за исту категорију. Учешће на конкурсу је индивидуално.

Пријава на конкурс
Учесник који се пријављује на конкурс заједно шаље поштом:
– затворени коверат у коме се налази: име и презиме, адреса, телефон, ел. адреса и студентски број, а на коме се с вањске стране налази само шифра која се налази и на радовима,
– рад урађен и припремљен према појединачним условима наведеним у овом конкурсу.

Пријаве на конкурс се шаљу поштом у периоду од 15. марта до 30. јуна 2015. године на адресу:
Пријава на конкурс поводом 15 година
Комуниколошки колеџ
Војвођанска 2
78000 Бања Лука

Награде
1. категорија: ајпед (iPad)
2. категорија: фото-апарат
3. категорија: видео-камера

ПОЈЕДИНАЧНИ УСЛОВИ

1. КАТЕГОРИЈА – ПИСМЕНИ САСТАВ ИЛИ ПРИПОВЈЕТКА

Тема рада
Учесници у конкурсу треба да напишу састав/есеј или приповјетку на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Формалне особине рада
Састав би требало да садржи од 2500 до 3500 ријечи. На првој страни треба на средини центрирати властити наслов или наслов „Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци“. У горњем десном углу треба написати Рад за конкурс, а испод, у другом реду, датум и годину. На дну прве стране, у средини треба написати шифру учесника (аутора рада). На свакој наредној страни рада у горњем десном углу (заглављу) треба написати скраћени наслов рада и шифру учесника, а у доњем десном углу број странице. Рад треба писати књижевним језиком на једном од језика народа БиХ.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка рада на папиру, написана по пропозицијама конкурса,
б) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса,

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
ц) један примјерак рада у формату .doc.

Нигдје у раду, на раду или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

2. КАТЕГОРИЈА – ФОТОГРАФИЈА

Тема фотографије
Учесник треба да направи једну фотографију на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Фотографија се може радити у боји или црно-бијелој техници.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка фотографије димензија 13×18 цм на фото-папиру,
б) писмени додатак у коме наводи:
– врсту и модел фото-апарата, те (ако зна) модел објектива, експозицију (отвор бленде – ф вриједност и брзину затварача) и ознаку исо-осјетљивости,
– датум, вријеме, мјесто и временске околности под којим је снимљена фотографија,
– кратак састав (200 ријечи) – објашњење значења фотографије,
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

На полеђини фотографија и писменог додатка треба написати фломастером само шифру под којом се рад шаље.

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
д) исту фотографију, истих димензија, у jpg-формату, резолуције 300 dpi, насловљену шифром рада.

Нигдје на фотографији, у писменом додатку или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

3. КАТЕГОРИЈА – КРАТКИ ФИЛМ

Тема филма
Учесник треба да напише, режира, сними и монтира властити, документарни или играни филм на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци, дужине од једне (1) до десет (10) минута.

Учесник шаље поштом:
а) један (1) примјерак филма на DVD или USB у формату MP4, резолуције HD или FHD,
б) писмени додатак у коме се налази: сценариј, књига снимања и подаци о филму (дужина, мјесто и вријеме снимања, музика, начин монтаже, асистенти, глумци и сл),
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

Нигдје у филму, сценарију, књизи снимања, подацима о филму или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДОВА

Комисија за оцјену радова ће предложити за награду оне радове који задовољавају особине и захтјеве наведене у конкурсу и који на најзанимљивији и најјаснији начин освјетљавају задану тему.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Званични резултати конкурса биће објављени до 1. септембра 2015. године на огласној плочи и на сајту Колеџа. Колеџ неће телефонски саопштавати резултате конкурса.

Награде ће се додијелити на Шеснаестој годишњој академији Колеџа.

ОСТАЛИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Награде немају новчану протувриједност и нису преносиве на трећа лица. Ако у појединим категоријама конкурса нити један рад не буде задовољавао услове наведене у конкурсу, награда за ту категорију неће бити додијељена. Непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране, а учесници који крше пропозиције конкурса биће дисквалификовани. Чланови комисије и особље Колеџа немају право учешћа у конкурсу. Колеџ има право да у својим и другим издањима и медијима без надокнаде објави и/или користи радове пристигле на конкурс. Радови који се шаљу на конкурс се не враћају, а награђени радови постају власништво Колеџа. Остала ауторска права на радове задржавају аутори. Пријавом на конкурс учесници прихватају све услове наведене у конкурсу.

15 година Комуниколошког колеџа у Бањалуци

Ове године Комуниколошки колеџ у Бањалуци обиљежава петнаест година рада.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци најстарија је самостална високошколска установа Босни и Херцеговини. Почео је с радом 2000. године као Комуниколошки факултет у Бањалуци.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је релиценцирана и акредитована високошколска установа и послује непрофитно.

На Колеџу се изводи академски студиј првог циклуса на студијским програмима комуникологија, енглески језик и дизајн. Студиј на Колеџу заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини такав студиј јединственим и другачијим од студија на другим установама.

Колеџ ће обиљежити петнаест година рада скуповима, културним збивањима, публикацијама и конкурсом за најбоље радове студената и дипломаца поводом овог јубилеја.

Поводом петнаест година рада, Колеџ је, између осталог, припремио и посебне погодности за све чланове академске заједнице, а посебно за нове студенте.

За петнаести рођендан Колеџа сви будући студенти прве године добијају веома вриједан поклон – најновији ајпед.

Поред тога, сви нови студенти који су средњу школу завршили одличним успјехом имају бесплатан упис и студиј у првој години, као и у наредним годинама ако задрже одличан успјех.

Исто тако, дјеца самохраних родитеља, без родитеља и дјеца погинулих бораца и војних инвалида рата, те чланови породице студената и дипломаца Колеџа имају стални попуст на школарину од 25%.

Ове године Колеџ уписује студенте на четверогодишње смјерове комуникологија и енглески језик, као и на трогодишње смјерове односи с јавношћу, новинарство и мултимедијални дизајн.

Нови сајт Колеџа

Добро дошли на наш нови сајт!

У току је прелазак већине услуга са старог на нови сајт Колеџа. Будући да је сајт Колеџа обиман и сложен и има и улогу портала за друге сајтове и академске услуге, овај процес може потрајати. Чланови академске заједнице академском порталу могу приступити на постојећој адреси. На исти начин могу се користити и портал за учење на даљину и електронска пошта.

Ако не можете приступити некој страници или услузи, молимо вас да нам то јавите. Хвала на стрпљењу.

Сваком новом студенту ајпед

Комуниколошки колеџ у Бањалуци ове године обиљежава 15 година успјешног рада. За овај јубилеј Колеџ је, између осталог, припремио и посебно изненађење својим новим студентима. Наиме, сви студенти који се упишу на Колеџ у овој години добиће на поклон нови ајпед.

Овај вриједан поклон добиће сви новоуписани студенти у први семестар на неком од студијских програма Колеџа. Одлични ученици, поред бесплатног ајпеда, као и досад, имају бесплатан упис и студиј на Колеџу.

Ова бесплатна учила ће новоуписаним студентима бити уручена на свечаној годишњој академији Колеџа.

Конкурс за упис студената у школску 2015/2016. годину

 

Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписао је конкурс за упис у школску 2015/2016. годину на сљедеће студијске програме и смјерове:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОМУНИКОЛОГИЈА 
смјер комуникологија
смјер односи с јавношћу
смјер новинарство

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
смјер енглески језик

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН
смјер графички дизајн
смјер мултимедијални дизајн

I ПРИЈАВЕ ЗА УПИС

Пријаве за упис у првом уписном року могу се предати од понедјељка, 2. фебруара, до петка, 3. јула 2015. године.

Уз попуњени образац пријаве за упис, прилажу се:

 • диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи (ако је средња школа завршена у иностранству, потребно је рјешење о нострификацији дипломе)
 • свједочанства из свих разреда средње школе
 • родни лист
 • копија личне карте
 • признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Документа морају бити оригинали или овјерене копије. 

Пријава, документа и признаница могу се предати у академску службу у времену од 9 до 13 сати или послати препорученом поштом на адресу Колеџа.

Пријаву за упис можете попунити и предати и електронски, без доласка на Колеџ.

II ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Пријемни испити ће се одржати у понедјељак, 6. јула, у 11 сати. Испити трају око 90 минута.*

а) Пријемни испит за студијски програм комуникологија састоји се из теста општег културолошког знања, слободног писменог састава на једну од заданих тема и разговора.

б) Пријемни испит за студијски програм енглески језик састоји се из граматичког теста из енглеског језика, слободног писменог састава на енглеском језику на једну од заданих тема и разговора.

ц) Пријемни испит за студијски програм дизајн састоји се из теста општег културолошког знања, практичног задатка цртања или графичког обликовања и разговора.

На пријемном испиту кандидат може освојити до 50 бодова. Да би стекао право уписа, кандидат мора освојити најмање 15 бодова, односно 30 бодова за ванредни студиј енглеског језика.

Резултати пријемних испита биће објављени у уторак, 7. јула, у 9 сати.

III УПИС НА СТУДИЈ

Упис на студиј у првом уписном року је од 7. до 10. јула, у периоду од 9 до 13 сати, односно до почетка другог уписног рока.

На студиј се могу уписати кандидати који стекну право уписа у оквиру броја који Колеџ уписује на поједине студијске програме и који у наведеном року за упис поднесу: уписну пријаву, признаницу о уплаћеној школарини за први семестар и четири фотографије величине 5×6 цм.

Школарина се плаћа семестрално, а може се плаћати и у ратама.

IV ВРСТЕ СТУДИЈА

Студијски програми се изводе као редован и ванредан студиј.

V БЕСПЛАТАН УПИС И СТУДИЈ

Прву годину студија на Колеџу могу уписати без плаћања школарине сви одлични матуранти – кандидати за упис на студиј који испуњавају сљедеће услове:

 • да су завршили сва четири разреда средње школе одличним успјехом, са просјеком оцјена у сваком разреду 4,5 или више
 • да су се пријавили на Конкурс за упис на редован студиј и да задовољавају законске услове за упис из Конкурса,
 • да напишу молбу за бесплатан упис,
 • да су завршили средњу школу школске 2014/2015. године,
 • да не подносе захтјев за препис и признавање предмета или студија са друге високошколске установе, при пријављивању за упис или у току студија,
 • да положе пријемни испит.

Студенти који се упишу као одлични матуранти ће имати бесплатан студиј и у наставку школовања ако у сваком семестру студија буду имали одличан успјех, односно просјек оцјена из свих предмета у семестру 9,5 или више.

Остале стипендије, попусти на школарину и олакшице.

VI УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГОГ СТУДИЈА

Кандидати који су положили пријемни испит на еквивалентним студијским програмима на другим лиценцираним високошколским установама у БиХ не морају да полажу пријемни испит на Колеџу. Бодови ће им се, уз приложену потврду о положеном пријемном испиту, прихватити као бодови са пријемног испита на Колеџу.

Кандидати који се преписују са сродних студијских програма са других лиценцираних високошколских установа такође не полажу пријемни испит. Пријемни испит ће им се признати на основу доказа о статусу студента.

На Колеџ се могу преписати студенти који похађају исти или еквивалентан студијски програм на другим лиценцираним високошколским установама, ако такви студенти испуњавају услове за препис и ако Колеџ у том тренутку има услове и капацитете за њихов студиј. Такви кандидати, уз пријаву за упис и горе наведена документа, подносе и:

 • молбу за признавање положених еквивалентних предмета
 • увјерење о положеним предметима
 • званичне (овјерене) описе/програме еквивалентних предмета
 • званични студијски програм или наставни план
 • накнаду за признавање предмета у износу од 150 КМ.

Признавање еквивалентних предмета врши се по процедури за препис и признавање предмета.

Позив за предају радова за Знакове и поруке

Актуелни број Знакова и порука изашао је 31. децембра 2014. године.

Позивамо све које занима интердисциплинарна област комуникологије и комуниколошких студија да доставе своје научне радове, огледе или приказе за наредни број часописа. Радови за наредни број прихватају се до 31. априла 2015. године. Актуелне упуте за припрему и слање радова можете наћи у најновијем броју часописа, односно у редакцијској стилистици.