Natječaj za upis studenata u školsku 2017/2018 godinu

NATJEČAJ

za upis u školsku 2017/2018. godinu

Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je natječaj za upis u školsku 2017/2018. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove:

STUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA
smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS) 
smjer odnosi s javnošću – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalno novinarstvo – trogodišnji studij (180 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK
smjer engleski jezik – trogodišnji i četvorogodišnji studij (180 i 240 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN
smjer grafički dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)
smjer multimedijalni dizajn – trogodišnji studij (180 ECTS)

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u prvom upisnom roku mogu se predati od srijede, 3. svibnja, do petka, 30. lipnja 2017. godine.

Uz popunjeni obrazac prijave za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inozemstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija osobne karte
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 552-002-00018124-10 – Addiko bank, ili na blagajni Koledža).

Dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava, dokumenta i priznanica mogu se predati u akademsku službu u vremenu od 9 do 13 sati ili poslati preporučenom poštom na adresu Koledža.

Prijavu za upis možete popuniti i predati i elektronski, bez dolaska na Koledž.

PRIJEMNI ISPITI

Prijemni ispiti će se održati u petak, 30. lipnja, u 11 sati. Ispiti traju oko 90 minuta.

a) Prijemni ispit za studijski program komunikologija sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, slobodnog pismenog sastava na jednu od zadanih tema i razgovora.

b) Prijemni ispit za studijski program engleski jezik sastoji se iz gramatičkog testa iz engleskog jezika, slobodnog pismenog sastava na engleskom jeziku na jednu od zadanih tema i razgovora.

c) Prijemni ispit za studijski program dizajn sastoji se iz testa općeg kulturološkog znanja, praktičnog zadatka crtanja ili grafičkog oblikovanja i razgovora.

Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti do 50 bodova. Da bi stekao pravo upisa, kandidat mora osvojiti najmanje 15 bodova, odnosno 30 bodova za vanredni studij engleskog jezika.

Rezultati prijemnih ispita biće objavljeni u ponedjeljak, 3. srpnja, u 9 sati.

UPIS NA STUDIJ

Upis na studij u prvom upisnom roku je od 3. do 7. srpnja, u periodu od 9 do 13 sati.

Na studij se mogu upisati kandidati koji steknu pravo upisa u okviru broja koji Koledž upisuje na pojedine studijske programe i koji u navedenom roku za upis podnesu: upisnu prijavu, priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar i četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Školarina se plaća semestralno, a može se plaćati i u ratama.

VRSTE STUDIJA

Studijski programi se izvode kao redovan i vanredan studij.

BESPLATAN UPIS I STUDIJ

Prvu godinu studija na Koledžu mogu upisati bez plaćanja školarine svi odlični maturanti – kandidati za upis na studij koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su završili sva četiri razreda srednje škole odličnim uspjehom, sa prosjekom ocjena u svakom razredu 4,5 ili više
 • da su se prijavili za upis na redovan studij,
 • da napišu molbu za besplatan upis,
 • da su završili srednju školu školske 2016/2017. godine,
 • da ne podnose zahtjev za prepis i priznavanje predmeta ili studija sa druge visokoškolske ustanove, pri prijavljivanju za upis ili u toku studija,
 • da polože prijemni ispit.

Studenti koji se upišu kao odlični maturanti će imati besplatan studij i u nastavku školovanja ako u svakom semestru studija budu imali odličan uspjeh, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u semestru 9,5 ili više.

Ostale stipendije, popusti na školarinu i olakšice.

UPIS BEZ PRIJEMNOG ISPITA I PRIZNAVANJE PREDMETA SA DRUGOG STUDIJA

Kandidati koji su položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne moraju da polažu prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će im se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu.

Kandidati koji se prepisuju sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova takođe ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit će im se priznati na osnovu dokaza o statusu studenta.

Na Koledž se mogu prepisati studenti koji pohađaju isti ili ekvivalentan studijski program na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama, ako takvi studenti ispunjavaju uslove za prepis i ako Koledž u tom trenutku ima uslove i kapacitete za njihov studij. Takvi kandidati, uz prijavu za upis i gore navedena dokumenta, podnose i:

 • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta
 • Uvjerenje o položenim predmetima
 • Zvanične (ovjerene) opise/programe ekvivalentnih predmeta
 • Zvanični studijski program ili nastavni plan
 • Naknadu za priznavanje predmeta u iznosu od 150 KM.

Priznavanje ekvivalentnih predmeta vrši se po proceduri za prepis i priznavanje predmeta.

Napomena: Minimalan broj za upis na prvu godinu studija je 15 kandidata po smjeru – zajedno i na redovnom i na vanrednom studiju. Ako se na određeni smjer prijavi manji broj kandidata, Koledž neće vršiti upis na taj smjer.

Praznici u maju

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Travanjski rok 2016/2017.

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Primanja za ožujak

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Osmisli upisnu kampanju i osvoji ipad air i druge nagrade!

Takmičenje za srednjoškolce i studente – pokažite svoju kreativnost, zabavite se, naučite nešto novo i osvojite vrijedne nagrade!

Učesnici treba da osmisle kratku upisnu kampanju u kojoj će upoznati svoje prijatelje i srednjoškolce/maturante sa studijem na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. U takmičenju mogu učestvovati srednjoškolci i studenti iz BiH. U jednoj kampanji mogu učestvovati najviše 3 osobe (nosilac kampanje i 2 saradnika/saradnice).

Šta trebate uraditi?

 1. PLAN KAMPANJE – pretražite sajt Komunikološkog koledža u Banjaluci (kfbl.edu.ba) i u kratkom sastavu napišite najvažnije informacije koje ćete dati srednjoškolcima o upisu na Koledž (300-500 riječi) i odredite termine i mjesto prezentacije i razgovora sa prijateljima
 2. SLOGAN – osmislite slogan koji odražava studij na Koledžu (u 2-5 riječi); uvrstite slogan u vaš plan i u prezentaciju
 3. PREZENTACIJU – održite usmenu ili usmenu i vizuelnu prezentaciju koja sadrži informacije iz vašeg plana kampanje (o studiju i studijskim programima na Koledžu) pred vašim razredom ili grupom od 20 srednjoškolaca, i snimite vašu prezentaciju (15-25 minuta)
 4. RAZGOVOR SA PRIJATELJIMA KOJI PLANIRAJU DA STUDIRAJU – pitajte vaše prijatelje šta će upisati, gdje će studirati, zašto su baš to izabrali/između čega se dvoume, šta je presudno za njihovu odluku, opišite im ukratko studij i studijske programe na Koledžu, i snimite taj razgovor (10-15 minuta)

Slogan, prezentacija i razgovor treba da na zanimljiv i originalan način predstave osobine i prednosti oblasti i načina studiranja na KF. Mogu da budu na bilo kom jeziku i pismu u upotrebi u BiH.

U planu i u prezentaciji se mogu koristiti:

– informacije o Koledžu, studiju i studijskim programima Koledža sa sajta i iz informativnih materijala: studijski programi Komunikologija, Engleski jezik i Dizajn; obrazovna filozofija; misija; informacije o našim diplomcima; najčešća pitanja; osnovni podaci o Koledžu, i dr.

– fotografije i filmovi sa sajta Koledža i vlastite fotografije i filmovi.

Autori sami određuju redoslijed informacija, način i mjesto vođenja razgovora i prezentacije, te, ako koriste vizuelnu prezentaciju – program koji koriste (prezi, power-point i sl), broj i raspored fotografija/ilustracija/slajdova, boje i vrstu fonta i dr.

U razgovoru može učestvovati jedan ili više vaših prijatelja, a prezentaciju trebate održati pred najmanje 20 srednjoškolaca. Razgovor i prezentaciju možete snimiti kamerom ili mobilnim telefonom, tako da se vidi autor, prijatelji, osobe koje vode prezentaciju i srednjoškolci.

Učesnici šalju el. poštom na adresu takmicenje2017@kfbl.edu.ba:
1. podatke o učesniku/učesnicima: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa, naziv i mjesto škole i razred koji pohađate / visokoškolska ustanova, godina i smjer koji pohađate; naznačite ko je nosilac kampanje (ako ima više učesnika)

2. pismeni plan kampanje (word ili pdf)

3. za prezentaciju:

a) podatke o prezentaciji (gdje i kad je snimljena, naziv i mjesto srednje škole i razred u koji učenici idu)

b) video-snimak održane prezentacije pred učenicima (link za preuzimanje MP4 na dropboxu ili sličnom sajtu)

4. za razgovor:

a) podatke o razgovoru (gdje i kad je snimljen, imena i prezimena prijatelja) i

b) video-snimak razgovora (link za preuzimanje MP4 na dropboxu ili sličnom sajtu)

Video-snimke razgovora i prezentacije u formatu MP4 treba postaviti na neki sajt poput dropbox.com, sendspace.com i poslati link u prijavi el. poštom.

Nagrade:

 1. nagrada: tablet ipad air
 1. nagrada: 300 KM
 1. nagrada: 100 KM

Ako je u kampanji učestvovalo više osoba, glavna nagrada se dodjeljuje nosiocu kampanje, a saradnici dobijaju majice i knjige.

Rok za završetak kampanje i slanje prijave: 8. 5. 2017.

Zvanični rezultati biće objavljeni do 1. 7. 2017. godine na sajtu Koledža.

Želimo vam puno sreće!

Sve informacije koje se koriste u kampanji moraju biti tačne, a sve ideje originalne, tj. ne smiju se koristiti tuđa autorska djela (zaštićena imena/nazivi, slogani koji su već (bili) u upotrebi i sl), u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Radovi koji se šalju na takmičenje se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Nagrade nisu prenosive na druga lica. Ako niti jedan rad ne bude zadovoljavao navedene uslove, nagrada neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije biće diskvalifikovani. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi pristigle radove. Prijavom na takmičenje učesnici prihvataju sve navedene uslove.

Proljetni raspust

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us