Konkurs za studente i diplomce povodom 15 godina КФ

Povodom petnaest godina rada, Komunikološki koledž u Banjaluci raspisuje

KONKURS

za studente i diplomce za oblikovanje radova na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci

 

KATEGORIJE

  1. kategorija – pismeni sastav ili pripovjetka na temu konkursa
  2. kategorija – fotografija na temu konkursa
  3. kategorija – kratki film na temu konkursa

OPŠTI USLOVI

Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati svi diplomci i sadašnji studenti Komunikološkog fakulteta/koledža u Banjaluci. Učesnici se mogu prijaviti u više kategorija, kao i predati više prijava za istu kategoriju. Učešće na konkursu je individualno.

Prijava na konkurs
Učesnik koji se prijavljuje na konkurs zajedno šalje poštom:
– zatvoreni koverat u kome se nalazi: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa i studentski broj, a na kome se s vanjske strane nalazi samo šifra koja se nalazi i na radovima,
– rad urađen i pripremljen prema pojedinačnim uslovima navedenim u ovom konkursu.

Prijave na konkurs se šalju poštom u periodu od 15. marta do 30. juna 2015. godine na adresu:
Prijava na konkurs povodom 15 godina
Komunikološki koledž
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka

Nagrade
1. kategorija: ajped (iPad)
2. kategorija: foto-aparat
3. kategorija: video-kamera

POJEDINAČNI USLOVI

1. KATEGORIJA – PISMENI SASTAV ILI PRIPOVJETKA

Tema rada
Učesnici u konkursu treba da napišu sastav/esej ili pripovjetku na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na vlastiti studij na Fakultetu/Koledžu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Formalne osobine rada
Sastav bi trebalo da sadrži od 2500 do 3500 riječi. Na prvoj strani treba na sredini centrirati vlastiti naslov ili naslov “Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci”. U gornjem desnom uglu treba napisati Rad za konkurs, a ispod, u drugom redu, datum i godinu. Na dnu prve strane, u sredini treba napisati šifru učesnika (autora rada). Na svakoj narednoj strani rada u gornjem desnom uglu (zaglavlju) treba napisati skraćeni naslov rada i šifru učesnika, a u donjem desnom uglu broj stranice. Rad treba pisati književnim jezikom na jednom od jezika naroda BiH.

Učesnik šalje poštom:
a) tri (3) primjerka rada na papiru, napisana po propozicijama konkursa,
b) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa,

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
c) jedan primjerak rada u formatu .doc.

Nigdje u radu, na radu ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

2. KATEGORIJA – FOTOGRAFIJA

Tema fotografije
Učesnik treba da napravi jednu fotografiju na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na vlastiti studij na Fakultetu/Koledžu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Fotografija se može raditi u boji ili crno-bijeloj tehnici.

Učesnik šalje poštom:
a) tri (3) primjerka fotografije dimenzija 13×18 cm na foto-papiru,
b) pismeni dodatak u kome navodi:
– vrstu i model foto-aparata, te (ako zna) model objektiva, ekspoziciju (otvor blende – f vrijednost i brzinu zatvarača) i oznaku iso-osjetljivosti,
– datum, vrijeme, mjesto i vremenske okolnosti pod kojim je snimljena fotografija,
– kratak sastav (200 riječi) – objašnjenje značenja fotografije,
c) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa.

Na poleđini fotografija i pismenog dodatka treba napisati flomasterom samo šifru pod kojom se rad šalje.

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
d) istu fotografiju, istih dimenzija, u jpg-formatu, rezolucije 300 dpi, naslovljenu šifrom rada.

Nigdje na fotografiji, u pismenom dodatku ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

3. KATEGORIJA – KRATKI FILM

Tema filma
Učesnik treba da napiše, režira, snimi i montira vlastiti, dokumentarni ili igrani film na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci, dužine od jedne (1) do deset (10) minuta.

Učesnik šalje poštom:
a) jedan (1) primjerak filma na DVD ili USB u formatu MP4, rezolucije HD ili FHD,
b) pismeni dodatak u kome se nalazi: scenarij, knjiga snimanja i podaci o filmu (dužina, mjesto i vrijeme snimanja, muzika, način montaže, asistenti, glumci i sl),
c) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa.

Nigdje u filmu, scenariju, knjizi snimanja, podacima o filmu ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

KRITERIJI ZA OCJENjIVANjE RADOVA

Komisija za ocjenu radova će predložiti za nagradu one radove koji zadovoljavaju osobine i zahtjeve navedene u konkursu i koji na najzanimljiviji i najjasniji način osvjetljavaju zadanu temu.

REZULTATI KONKURSA

Zvanični rezultati konkursa biće objavljeni do 1. septembra 2015. godine na oglasnoj ploči i na sajtu Koledža. Koledž neće telefonski saopštavati rezultate konkursa.

Nagrade će se dodijeliti na Šesnaestoj godišnjoj akademiji Koledža.

OSTALI USLOVI KONKURSA

Nagrade nemaju novčanu protuvrijednost i nisu prenosive na treća lica. Ako u pojedinim kategorijama konkursa niti jedan rad ne bude zadovoljavao uslove navedene u konkursu, nagrada za tu kategoriju neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije konkursa biće diskvalifikovani. Članovi komisije i osoblje Koledža nemaju pravo učešća u konkursu. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi radove pristigle na konkurs. Radovi koji se šalju na konkurs se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Prijavom na konkurs učesnici prihvataju sve uslove navedene u konkursu.