Novogodišnji praznici

Komunikološki koledž ne radi za vrijeme praznika, od 1. do 10. januara 2016. godine, u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2015/2016. godinu.

Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 11. januara 2016. godine.

 

Svim studentima, osoblju i diplomcima Koledža, budućim studentima i poslovnim saradnicima, kao i svim članovima visokoškolske akademske zajednice želimo srećne praznike i sve najljepše u 2016. godini!

Na akreditacijskom forumu predstavljen studijski program Komunikologija

Studijski program Komunikologija Komunikološkog koledža u Banjaluci predstavljen je na Petom akreditacijskom forumu koji je održan u Banjaluci 10. juna 2015. godine. Studijski program Komunikologija odabran je kao jedan od pet oglednih primjera studijskih programa na visokoškolskim ustanovama Republike Srpske orijentisanih ka studentu. Ovaj studijski program je ispred Koledža predstavio prof. dr Aleksandar Bogdanić.

Ostala četiri studijska programa koja su predstavljena su Ekonomija sa Ekonomskog fakulteta, Računarstvo i informatika sa Elektrotehničkog fakulteta, Biologija sa Prirodno-matematičkog fakulteta (svi sa Univerziteta u Banjoj Luci), kao i Medicina sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Svi studijski programi su predstavljeni u sklopu radionice Kreiranje studijskih programa orijentisanih ka studentu na bazi ishoda učenja i kompetencija – studije slučaja.

Peti akreditacijski forum, na temu Akreditacija studijskih programa, organizovala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Studijski program Komunikologija pokrenut je 2000. godine, kao nastavni plan komunikologije, i do 2015. godine je imao pet promjena. Ciljevi i zadaci ovog studijskog programa su jezička pismenost, informatička pismenost, medijska pismenost, akademska i kulturološka pismenost, kao i komunikološka znanja i vještine.

Osnova za izvođenje ovog studijskog programa je obrazovna paradigma Koledža koja podrazumijeva rad u malim grupama, razgovor kao nastavni metod, stručnost i posvećenost nastavnog osoblja, predispitne obaveze tokom cijelog semestra, anonimno ocjenjivanje, redovno izvođenje nastave prema akademskom kalendaru i rasporedu časova, te praktičan i samostalan rad.

Koledž učestvovao na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja

Komunikološki koledž se predstavio na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja koji je održan 20. marta 2015. godine u Sportskoj dvorani Borik u Banjaluci. U toku Sajma, studenti, nastavnici i osoblje Koledža su zainteresovanim posjetiocima pružali informacije o studiju i upisu na studijske programe u narednoj školskoj godini, kao i pogodnostima za upis povodom petnaest godina rada Koledža.

Sajam obrazovanja i zapošljavanja je organizovala agencija Boram pod pokroviteljstvom predstavništva Evropske Unije u BiH i Norveške ambasade u BiH.

Konkurs za učenike srednjih škola povodom 15 godina КФ

Povodom petnaest godina rada, Komunikološki koledž u Banjaluci raspisuje

KONKURS

za fotografiju na temu Budi ono što jesi za učenike srednjih škola

 

OPŠTI USLOVI

Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati svi učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Jedan učesnik može predati više prijava. Učešće na konkursu je individualno.

Prijava na konkurs
Prijave na konkurs se šalju poštom u periodu od 17. marta do 30. juna 2015. godine na adresu:

Prijava na konkurs povodom 15 godina
Komunikološki koledž
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka

Nagrade
1. nagrada: foto-aparat
2. nagrada: tablet
3. nagrada: mobilni telefon

POJEDINAČNI USLOVI

Tema fotografije
Učesnik treba da napravi jednu fotografiju na temu Budi ono što jesi. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na temu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Fotografija se može raditi u boji ili crno-bijeloj tehnici.

Učesnik šalje poštom u jednoj koverti:
a) tri (3) primjerka fotografije dimenzija 13×18 cm na foto-papiru,

b) pismeni dodatak u kome navodi:
– vrstu i model foto-aparata, te (ako zna) model objektiva, ekspoziciju (otvor blende – f vrijednost i brzinu zatvarača) i oznaku iso-osjetljivosti,
– datum, vrijeme, mjesto i vremenske okolnosti pod kojim je snimljena fotografija,
– kratak sastav (200 riječi) – objašnjenje značenja fotografije,

c) zatvoren manji koverat naslovljen samo šifrom, u kome se nalaze podaci o učesniku: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa i naziv škole i razreda koji pohađa.

Na poleđini fotografija i pismenog dodatka treba napisati flomasterom samo šifru pod kojom se rad šalje.

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
d) istu fotografiju, istih dimenzija, u jpg-formatu, rezolucije 300 dpi, naslovljenu šifrom rada.

Nigdje na fotografiji, u pismenom dodatku ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

KRITERIJI ZA OCJENjIVANjE RADOVA

Komisija za ocjenu radova će predložiti za nagradu one radove koji zadovoljavaju osobine i zahtjeve navedene u konkursu i koji na najzanimljiviji i najjasniji način osvjetljavaju zadanu temu.

REZULTATI KONKURSA

Zvanični rezultati konkursa biće objavljeni do 1. septembra 2015. godine na oglasnoj ploči i na sajtu Koledža. Koledž neće telefonski saopštavati rezultate konkursa.

Nagrade će se dodijeliti na Šesnaestoj godišnjoj akademiji Koledža.

OSTALI USLOVI KONKURSA

Nagrade nemaju novčanu protuvrijednost i nisu prenosive na druga lica. Ako niti jedan rad ne bude zadovoljavao sve pojedinačne uslove navedene u konkursu, nagrada neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije konkursa biće diskvalifikovani. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi radove pristigle na konkurs. Radovi koji se šalju na konkurs se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Prijavom na konkurs učesnici prihvataju sve uslove navedene u konkursu.

Konkurs za studente i diplomce povodom 15 godina КФ

Povodom petnaest godina rada, Komunikološki koledž u Banjaluci raspisuje

KONKURS

za studente i diplomce za oblikovanje radova na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci

 

KATEGORIJE

  1. kategorija – pismeni sastav ili pripovjetka na temu konkursa
  2. kategorija – fotografija na temu konkursa
  3. kategorija – kratki film na temu konkursa

OPŠTI USLOVI

Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati svi diplomci i sadašnji studenti Komunikološkog fakulteta/koledža u Banjaluci. Učesnici se mogu prijaviti u više kategorija, kao i predati više prijava za istu kategoriju. Učešće na konkursu je individualno.

Prijava na konkurs
Učesnik koji se prijavljuje na konkurs zajedno šalje poštom:
– zatvoreni koverat u kome se nalazi: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa i studentski broj, a na kome se s vanjske strane nalazi samo šifra koja se nalazi i na radovima,
– rad urađen i pripremljen prema pojedinačnim uslovima navedenim u ovom konkursu.

Prijave na konkurs se šalju poštom u periodu od 15. marta do 30. juna 2015. godine na adresu:
Prijava na konkurs povodom 15 godina
Komunikološki koledž
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka

Nagrade
1. kategorija: ajped (iPad)
2. kategorija: foto-aparat
3. kategorija: video-kamera

POJEDINAČNI USLOVI

1. KATEGORIJA – PISMENI SASTAV ILI PRIPOVJETKA

Tema rada
Učesnici u konkursu treba da napišu sastav/esej ili pripovjetku na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na vlastiti studij na Fakultetu/Koledžu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Formalne osobine rada
Sastav bi trebalo da sadrži od 2500 do 3500 riječi. Na prvoj strani treba na sredini centrirati vlastiti naslov ili naslov “Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci”. U gornjem desnom uglu treba napisati Rad za konkurs, a ispod, u drugom redu, datum i godinu. Na dnu prve strane, u sredini treba napisati šifru učesnika (autora rada). Na svakoj narednoj strani rada u gornjem desnom uglu (zaglavlju) treba napisati skraćeni naslov rada i šifru učesnika, a u donjem desnom uglu broj stranice. Rad treba pisati književnim jezikom na jednom od jezika naroda BiH.

Učesnik šalje poštom:
a) tri (3) primjerka rada na papiru, napisana po propozicijama konkursa,
b) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa,

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
c) jedan primjerak rada u formatu .doc.

Nigdje u radu, na radu ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

2. KATEGORIJA – FOTOGRAFIJA

Tema fotografije
Učesnik treba da napravi jednu fotografiju na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci. Tema je opšta i podrazumijeva njeno sužavanje na jedno iskustvo, dimenziju ili pogled na vlastiti studij na Fakultetu/Koledžu. Učesnici po svom nahođenju sužavaju temu tako što obrađuju i objašnjavaju onu dimenziju teme koju smatraju najautentičnijom ili najzanimljivijom.

Fotografija se može raditi u boji ili crno-bijeloj tehnici.

Učesnik šalje poštom:
a) tri (3) primjerka fotografije dimenzija 13×18 cm na foto-papiru,
b) pismeni dodatak u kome navodi:
– vrstu i model foto-aparata, te (ako zna) model objektiva, ekspoziciju (otvor blende – f vrijednost i brzinu zatvarača) i oznaku iso-osjetljivosti,
– datum, vrijeme, mjesto i vremenske okolnosti pod kojim je snimljena fotografija,
– kratak sastav (200 riječi) – objašnjenje značenja fotografije,
c) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa.

Na poleđini fotografija i pismenog dodatka treba napisati flomasterom samo šifru pod kojom se rad šalje.

Učesnik šalje el. poštom na adresu 15godina @kfbl.edu.ba:
d) istu fotografiju, istih dimenzija, u jpg-formatu, rezolucije 300 dpi, naslovljenu šifrom rada.

Nigdje na fotografiji, u pismenom dodatku ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

3. KATEGORIJA – KRATKI FILM

Tema filma
Učesnik treba da napiše, režira, snimi i montira vlastiti, dokumentarni ili igrani film na temu Moj studij na Komunikološkom fakultetu/koledžu u Banjaluci, dužine od jedne (1) do deset (10) minuta.

Učesnik šalje poštom:
a) jedan (1) primjerak filma na DVD ili USB u formatu MP4, rezolucije HD ili FHD,
b) pismeni dodatak u kome se nalazi: scenarij, knjiga snimanja i podaci o filmu (dužina, mjesto i vrijeme snimanja, muzika, način montaže, asistenti, glumci i sl),
c) zatvoren koverat naslovljen samo šifrom u kome se nalaze podaci o učesniku navedeni u opštim uslovima ovog konkursa.

Nigdje u filmu, scenariju, knjizi snimanja, podacima o filmu ili na koverti sa šifrom učesnik ne smije da piše svoje ime i prezime, studentski broj ili bilo šta drugo što bi članove komisije navelo da prepoznaju autora rada.

KRITERIJI ZA OCJENjIVANjE RADOVA

Komisija za ocjenu radova će predložiti za nagradu one radove koji zadovoljavaju osobine i zahtjeve navedene u konkursu i koji na najzanimljiviji i najjasniji način osvjetljavaju zadanu temu.

REZULTATI KONKURSA

Zvanični rezultati konkursa biće objavljeni do 1. septembra 2015. godine na oglasnoj ploči i na sajtu Koledža. Koledž neće telefonski saopštavati rezultate konkursa.

Nagrade će se dodijeliti na Šesnaestoj godišnjoj akademiji Koledža.

OSTALI USLOVI KONKURSA

Nagrade nemaju novčanu protuvrijednost i nisu prenosive na treća lica. Ako u pojedinim kategorijama konkursa niti jedan rad ne bude zadovoljavao uslove navedene u konkursu, nagrada za tu kategoriju neće biti dodijeljena. Nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije konkursa biće diskvalifikovani. Članovi komisije i osoblje Koledža nemaju pravo učešća u konkursu. Koledž ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi radove pristigle na konkurs. Radovi koji se šalju na konkurs se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska prava na radove zadržavaju autori. Prijavom na konkurs učesnici prihvataju sve uslove navedene u konkursu.

15 godina Komunikološkog koledža u Banjaluci

Ove godine Komunikološki koledž u Banjaluci obilježava petnaest godina rada.

Komunikološki koledž u Banjaluci najstarija je samostalna visokoškolska ustanova Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 2000. godine kao Komunikološki fakultet u Banjaluci.

Komunikološki koledž u Banjaluci je relicencirana i akreditovana visokoškolska ustanova i posluje neprofitno.

Na Koledžu se izvodi akademski studij prvog ciklusa na studijskim programima komunikologija, engleski jezik i dizajn. Studij na Koledžu zasnovan je na podsticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup čini takav studij jedinstvenim i drugačijim od studija na drugim ustanovama.

Koledž će obilježiti petnaest godina rada skupovima, kulturnim zbivanjima, publikacijama i konkursom za najbolje radove studenata i diplomaca povodom ovog jubileja.

Povodom petnaest godina rada, Koledž je, između ostalog, pripremio i posebne pogodnosti za sve članove akademske zajednice, a posebno za nove studente.

Za petnaesti rođendan Koledža svi budući studenti prve godine dobijaju veoma vrijedan poklon – najnoviji ajped.

Pored toga, svi novi studenti koji su srednju školu završili odličnim uspjehom imaju besplatan upis i studij u prvoj godini, kao i u narednim godinama ako zadrže odličan uspjeh.

Isto tako, djeca samohranih roditelja, bez roditelja i djeca poginulih boraca i vojnih invalida rata, te članovi porodice studenata i diplomaca Koledža imaju stalni popust na školarinu od 25%.

Ove godine Koledž upisuje studente na četverogodišnje smjerove komunikologija i engleski jezik, kao i na trogodišnje smjerove odnosi s javnošću, novinarstvo i multimedijalni dizajn.

Нови сајт Колеџа

Добро дошли на наш нови сајт!

У току је прелазак већине услуга са старог на нови сајт Колеџа. Будући да је сајт Колеџа обиман и сложен и има и улогу портала за друге сајтове и академске услуге, овај процес може потрајати. Чланови академске заједнице академском порталу могу приступити на постојећој адреси. На исти начин могу се користити и портал за учење на даљину и електронска пошта.

Ако не можете приступити некој страници или услузи, молимо вас да нам то јавите. Хвала на стрпљењу.

Сваком новом студенту ајпед

Комуниколошки колеџ у Бањалуци ове године обиљежава 15 година успјешног рада. За овај јубилеј Колеџ је, између осталог, припремио и посебно изненађење својим новим студентима. Наиме, сви студенти који се упишу на Колеџ у овој години добиће на поклон нови ајпед.

Овај вриједан поклон добиће сви новоуписани студенти у први семестар на неком од студијских програма Колеџа. Одлични ученици, поред бесплатног ајпеда, као и досад, имају бесплатан упис и студиј на Колеџу.

Ова бесплатна учила ће новоуписаним студентима бити уручена на свечаној годишњој академији Колеџа.

Poziv za predaju radova za Znakove i poruke

Aktuelni broj Znakova i poruka izašao je 31. decembra 2014. godine. Pozivamo sve koje zanima interdisciplinarna oblast komunikologije i komunikoloških studija da dostave svoje naučne radove, oglede ili prikaze za naredni broj časopisa. Radovi za naredni broj prihvataju se do 31. aprila 2015. godine. Aktuelne upute za pripremu i slanje radova možete naći u najnovijem broju časopisa, odnosno u redakcijskoj stilistici.