Prijave za upis u školsku 2016/2017. godinu

Budući da je nakon prvog upisa ostalo slobodnih mjesta, prijave za upis u prvom upisnom roku mogu se i naknadno predavati do popune slobodnih mjesta, u periodu do 12. avgusta, kada počinje drugi upisni rok. Prijave se mogu popuniti na sajtu, poslati preporučenom poštom ili predati na Koledžu u periodu od 9 do 12 sati. O terminu drugog prijemnog ispita u ovom upisnom roku kandidati će biti naknadno obavješteni. Sve informacije o prijavljivanju i upisu budući studenti mogu pronaći u konkursu.

Dobro došli!

Konkurs za nastavno radno mjesto

KONKURS

za nastavno radno mjesto

RADNO MJESTO

Nastavnik/ica iz uže naučne oblasti engleski jezik

Izabrani kandidat će izvoditi nastavu iz predmetnih modula studijskih programa Koledža iz navedene naučne oblasti. Sedmične obaveze nastavnika i saradnika, u okviru 40-časovne radne sedmice su, zavisno od zvanja, 6-12 časova semestralne nastave, 6 sati konsultacija tokom školske godine, te 22-28 sati samostalnog naučnog rada i povremenog administrativno-akademskog rada.

USLOVI

a) Opšti uslovi za zapošljavanje nastavnog osoblja na Koledžu su: visoka pismenost, stručno znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika. Pored toga, neophodna je spremnost da se prihvati izvođenje nastave i odnos prema studentu u duhu obrazovne paradigme Koledža, te da se doslijedno poštuju pravila rada na Koledžu. Kandidati za nastavna zvanja bez iskustva u nastavi moraju, u skladu sa Zakonom, da izvedu pokazni čas.

Osoba kvalifikovana za nastavni rad treba da posjeduje i visoke akademske i moralne vrijednosti.

b) Posebni minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi utvrđeni su članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju RS, odnosno članom 30. i 31. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

Uslovi za izbor u zvanja

1) Za nastavnika u zvanju profesora visoke škole može biti izabrano lice koje ima naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće oblasti, najmanje tri (3) naučna rada iz oblasti objavljena u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom i pokazanu sposobnost za nastavni rad.

2) Za nastavnika u zvanju predavača visoke škole može biti izabrano lice koje ima završeno visokoškolsko obrazovanje drugog ciklusa iz odgovarajuće oblasti i koje ima prosječnu ocjenu i na prvom i na drugom ciklusu najmanje osam (8), odnosno koje ima naučni stepen magistra nauka, objavljena najmanje dva (2) naučna rada iz oblasti za koju se bira u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom i pokazanu sposobnost za nastavni rad.

Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, projekti, te mentorstva, odnosno javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva u vremenu od posljednjeg izbora.

PRIJAVE

Prijave za radno mjesto mogu se poslati:

a) elektronskom poštom, na adresu: informacije @kfbl.edu.ba, sa naslovom: Prijava na konkurs za radno mjesto, ili

b) preporučenom poštom, na adresu:

Komunikološki koledž
Prijava na konkurs za radno mjesto
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka.

Prijava za radno mjesto mora da sadrži:

1) popunjen obrazac prijave za posao,
2) biografiju sa bibliografijom,
3) kopije diploma svih završenih studija/ciklusa visokoškolskog obrazovanja,
4) kopije uvjerenja o položenim ispitima na osnovnom i postdiplomskom studiju (I i II ciklus),
5) kopiju rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu,
6) primjerke ili kopije naučnih i/ili umjetničkih radova navedenih u bibliografiji, i
7) kopiju odluke o izboru u zvanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi (ako je kandidat bio izabran u zvanje).

Kopije dokumenata i primjerci radova ne treba da budu ovjereni. Ako se prijava šalje el. poštom, navedena dokumenta treba priložiti u formatu pdf ili jpg. Nepotpune i neregularne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju minimalne zakonske uslove neće se razmatrati. Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju.

OSTALE INFORMACIJE

Konkurs je otvoren do 31. jula 2016. godine.

Primanja za jun

Moraš se ulogovati da bi vidio ovaj sadržaj.Molimo . Nisi član? Pridruži Se

Predmeti nastavnice M. Piljak

Moraš se ulogovati da bi vidio ovaj sadržaj.Molimo . Nisi član? Pridruži Se

Ljetni raspust

Moraš se ulogovati da bi vidio ovaj sadržaj.Molimo . Nisi član? Pridruži Se

Septembarski ispitni rok 2015/2016.

Moraš se ulogovati da bi vidio ovaj sadržaj.Molimo . Nisi član? Pridruži Se

Rezultati prijemnog ispita održanog 01. 07. 2016. godine

I Kandidati koji su se kvalifikovali za upis na studij

Svi kandidati koji su polagali prijemni ispit kvalifikovali su se za upis na studij.

II Kandidati koji su se prethodno kvalifikovali za prepis

Ostali kandidati, koji su se kvalifikovali bez polaganja prijemnog ispita, ispunjavaju uslove za prepis na studij.

III Ostale informacije

Da bi se upisali na studij, kandidati treba da popune upisne materijale u akademskoj službi u periodu od 04. do 08. 07. 2016. godine, od 9 do 13 sati. Pri upisu kandidati treba da predaju:

– priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar (ili rješenje o oslobađanju od plaćanja školarine),
– četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Uplatu školarine treba izvršiti na jedan od žiro-računa ili na blagajni Koledža.

Kandidati koji uz prijavu nisu predali originalne srednjoškolske dokumente, treba da ih predaju pri upisu.

Informacije o upisu na pojedine studijske programe i smjerove kandidati će dobiti el. poštom i u akademskoj službi.

Dobro došli na Komunikološki koledž u Banjaluci!